FA - EN

آغاز طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی سمنان
پایان نامه یکی از  دانشجویان ارشد گفتار درمانی به عنوان بخشی از طرح پژوهشی با عنوان  « رشد مهارت های ارتباطی در نوپایان شهرستان برداسکن » مابین دانشگاه علوم پزشکی سمنان و مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آغاز شد.
جلسه دفاع پایان نامه خانم اسما ابتدایی در تاریخ 9 شهریورماه با حضور اساتید راهنمای  ایشان خانم دکتر معصومه سلمانی (عضو مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان) و خانم اصل شیرین سرپرست گروه گفتار درمانی برگزار شد. داوران این جلسه جناب آقای علیرضا غفرانی و سرکار خانم عربی از اساتید هیئت علمی گروه بودند.
این پایان نامه بخشی از طرح پژوهشی با عنوان  « رشد مهارت های ارتباطی در نوپایان شهرستان بردسکن » مابین دانشگاه علوم پزشکی سمنان و مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان می باشد. 
این جلسه با توضیحات خانم ابتدای از بخش های مختلف و مهم  پایان نامه شروع و بعد از اتمام، با پاسخگویی به سوالات داوران به اتمام رسید.