FA - ENبه گزارش مفدای وارستگان، خیریه دانشجویی تبسم در راستای اقدامی انسان دوستانه این بار به یاری خانواده 4 قلو های کاشمری شتافت. به یاری خیرین مشهدی منزلی برای این خانواده تهیه شده و سایر مایحتاج آن ها توسط همین خیرین فراهم می شود، در همین راستا و با توجه به اینکه یکی از اهداف کانون خیریه تبسم یاری رساندن به کودکان نیازمند بود، تبسم هم در مسیر این خیرین با آن ها همقدم شد و بخش کوچکی از غذای روزانه این شیرخواران ( شیرخشک) را تهیه و به آن ها تحویل داد.


تبسمی ها بازهم لبخند ساز شدند، با امید روزی که این کودکان خودشان دستگیر نیازمندان باشند.