FA - ENبه گزارش مفدای وارستگان، جلسه کارشناسان نشریات دانشجویی از روز دوشنبه مورخ 13 شهریور  در دانشگاه شهید بهشتی آغاز گردیده است  در جلسات روز اول مسایل پایه و تئوری، قانون اساسی، حقوق، قوانین و مقررات به عنوان اصل پایه در جهت تفسیر و انجام صحیح رویه های تهیه نشریات توضیحاتی ارائه شد.
در روز دوم جشنواره دکتر للگانی در نشستی با کارشناسان نشریات دانشگاه ها ضمن توضیح وظایف کارشناسان فرهنگی و هدف و دیدگاه وزارت بهداشت در زمینه فرهنگی که چیزی جز اموزش و تربیت دانشجویان نیست به بررسی مشکلات و موانع موجود در دانشگاه ها پرداخت، این جلسه هم اکنون در حال برگزاری است
دربخش های دیگر جشنواره کارگاه های نظیر خبر نویسی، ویراستاری و ... ویژه دانشجویان در حال برگزاری است.