FA - ENبه گزارش مفدای وارستگان، مسئول دفتر مشاوره، این جلسه را با اتکا بر طرح مسائل اصلی در خصوص دلایل افت تحصیلی دانشجویان و اشاره به وجود اساتید مشاور و نقش مهم ایشان در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آغاز کرد و در ادامه موارد مهمی همچون برقراری ارتباط مناسب با دانشجو، چگونگی جلب اعتماد آنها و مهارت های موثر  در برقراری ارتباط و انچه یک استاد مشاور باید در کلاس بداند توضیح داده شد.

در پایان جلسه نیز مدیر امور آموزشی ضمن تشکر و قدر دانی از اساتید مشاور توصیه هایی را برای انتخاب واحد و شروع ترم جدید ارائه دادند.