FA - EN


tarhedars

کارگاه اهمیت برنامه آموزشی و طرح درس توسط دکتر کریمی، عضو هیات علمی علوم پزشکی مشهد و مدیر واحد EDO دانشکده پرستاری برگزار گردید.
در این کارگاه دلایل اهمیت طراحی برنامه آموزشی که شامل نظم دهی به فعالیت آموزشی، مشخص شدن وظایف استاد و دانشجو، انتخاب روش تدریس مناسب، گام مثبتی در جهت فرهنگ مثبت آموزی و جلوگیری از اعمال سلیقه و... می شود با توضیحات کامل بیان گردید
در ادامه فرآیند برنامه آموزشی که در بخش های انتخاب اهداف، راه رسیدن به اهداف، انتخاب محتوای مناسب و ... است تشریح گردید و همچنین تاکید بر وجود برنامه آموزشی پنهان در طول کلاس  شد.
دکتر کریمی با تاکید بر اینکه نظریه های کنونی آموزش مبتنی بر این است که دانشجو مسئول یاگیری است و استاد بیشتر نقش ناظر را دارد از اساتید خواستند که شرایط کلاس و آموزش را به این سمت سوق دهند تا دانشجویان از حالت جزوه محوری به مرجع خوانی رجوع نمایند
همچنین ایشان تاکید کردند فضای آموزشی بایستی از کلاسهای خشک و سخت فاصله بگیرد تا میزان یادگیری و اثر گذاری بر روی دانشجویان افزایش یابد.