FA - EN

به مناسبت روز جهانی کودک دانشجویان وارستگان در روز دوشنبه مورخ 17 مهر ماه به دیدار کودکان شیرخوارگاه حضرت علی اصغر رفتند.
این بازدید که توسط فعالین کانون خیریه تبسم وارستگان برنامه ریزی شده بود و دانشجویان وارستگان با حمایت های خوب خود موجب شدند که نیازهای کوچکی از این کودکان تهیه و به دیدار این فرشتگان کوچک روند.