FA - EN

consultant

کارگاه  آموزشی – عملی مهارت ارتباط موثر در علوم پزشکی وارستگان برگزار شد.

در راستای هدف آموزش مهارت های زندگی به دانشجویان، روز دوشنبه مورخ 17 مهرماه کارگاه مهارت های  ارتباط موثر که یکی از مهارت های دهگانه زندگی می باشد به همت دفتر مشاوره دانشجویی برگزار شد.
این کارگاه شامل بخش های تئوری و همچنین عملی به همراه  بازی نقش بود و در آن  موضوعاتی مانند اجزای ارتباط، ارتباط غیر کلامی و زبان بدن مطرح گردید و دانشجویان به تمرین این مهارت ها پرداختند.