FA - EN

researchexhibition

به گزارش خبرنگار مفدا وارستگان، دکتر فاطمه کیفی معاونت پژوهشی علوم پزشکی وارستگان در پیامی از دانشجویان دست اندرکار در فعالیت های هفته پژوهش، بالاخص دانشجویان حاضر در غرفه وارستگان در نمایشگاه هفته پژوهش که منجر به برتر شدن وارستگان درمیان غرفه های دیگر شد، تشکر و قدردانی کرد.
پیام دکتر کیفی به شرح زیر است:

"دانشجویان گرامی فعال در هفته پژوهش
زحمات و خدماتتان در نمایشگاه هفته پژوهش را ارج نهاده و اذعان میدارم حضور شما عزیزان سبب پویایی و نشاط گردیده و از ایزد منان توفیق و تعالی روزافزونتان را مسالت دارم.
اکنون که آینه حضور شما برتر شدن  غرفه وارستگان را در نمایشگاه به روشنی بازتاب داده است، وظیفه خود میدانم از خدمات و تلاشهای خالصانه شما در نمایشگاه هفته پژوهش کمال تشکر را داشته باشم.
موفق و پایدار باشید
فاطمه کیفی
معاونت پژوهشی"