FA - EN

ESTEDADvARASTEGAN
دفتر مشاوره مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان اقدام به برگزاری تست های استعدادیابی در بین دانشجویان کرد
.
با توجه به اهداف ریاست محترم وارستگان، در کمک به دانشجویان در جهت شناخت استعداد ها و شخصیت آن ها، دفتر مشاوره دانشجویی اقدام به برگزاری تست های استعدادیابی در میان دانشجویان داوطلب نموده است.
به گزارش دفتر مشاوره تاکنون تقریبا از ده درصد دانشجویان تست MBTI  گرفته شده و تیپ های شخصیتی این افراد نیز مشخص و به آنها اعلام گردیده است.
اگرچه این پروژه در ابعاد کوچکی شروع به کار نموده است اما مسئولین دست اندر کار امیدوارند بتوانند در آینده ای نزدیک برای تمامی دانشجویان پرونده هایی غیر درسی تشکیل دهند که در آن ها،  استعداد ها، توانایی ها و شرح وضعیت روانشناختی افراد، فعالیت های فرهنگی و علمی ایشان درج شود تا از این طریق بتوانند به دانشجویان کمک کرده تا با توجه به زمینه های استعدادی خود در جامعه دانشی و سپس آبنده شغلی گام های موثر تری را بپیمایند.