FA - EN

کارگاه روش های نوین تدریس با تاکید بر مبنای انتخاب آنها راس ساعت 8:30 مورخ 12 بهمن ماه با سخنرانی دکتر حسین کریمی برگزار گردید.
این کارگاه با حضور 20 تن از اعضای هیات علمی و اساتید مدعو علوم پزشکی وارستگان در دو بخش ارایه گردید
بخش اول کارگاه با اهمیت آموزش مبتنی بر شواهد مورد بحث قرار گرفت و در مورد چرایی و چیستی آن همراه با مثال های عینی مورد بحث قرار گرفت.
در بخش دوم کارگاه درمورد انواع روش های تدریس موثر بر انتخاب آن ها به صورت بحث گروهی و مشارکت تبیین شد و اساتید بر اساس عواملی مانند سبک های یاد دهی و یادگیری، اهداف آموزشی و نظریه های یادگیری و ... روش های تدریس را پیش بینی می کردند.