FA - EN

varastegan nutrition

کمیته علمی تغذیه با کنفرانسی در ارتباط با سندروم تخمدان پلی کیستیک و applicationهای تغذیه ، فعالیت خود را در این ترم آغاز کرد .
در اولین جلسه ی این کمیته  در نیمسال بهمن 96 ، کنفرانسی در ارتباط با سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) ارائه شد که در آن پاتوفیزیولوژی بیماری ، مشخصه های بالینی ، دارو درمانی و تغذیه درمانی آن به دانشجویان آموزش داده شد.
همچنین در بخش دوم این جلسه در ارتباط با نرم افزارهای تغذیه ای مثل lose it ,Diet plan و ... آموزش هایی ارائه شد .