FA - EN

jashn

در راستای بزرگداشت رشته های علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه و فناوری اطلاعات سلامت دانشجویان فعال انجمن های علمی و کانون های فرهنگی اقدام به برگزاری مراسمی مشترک نمودند

به گزارش مفدای وارستگان، دانشجویان فعال انجمن های علمی و کانون های فرهنگی اقدام به برگزاری مراسمی با حضور ریاست، معاونت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و دانشجویی، اعضای هیات علمی، کارکنان و حضور پر شور دانشجویان نمودند

در این مراسم که به کارگردانی محمد پهلوان دانشجوی تغذیه و دستیار کارگردانی فاطمه مظاهری دانشجوی علوم آزمایشگاهی برگزار گردید برنامه های متنوع ارایه شد، در برنامه دعوت از ریاست دانشکده، دکتر وارسته اشاره به توانمند شدن دانشجویان و افزایش یادگیری مهارت های گوناگون در برگزاری این گونه فعالیت ها اشاره نمود.

از جمله برنامه های اجرا شده در این مراسم می توان به  لب آهنگ، تئاتر خبر نیم روز وارستگانی ، کلیپ با اشاره با شرایط کاری رشته ها، مسابقه دانشجوی آهنین، دوبله و ... اشاره نمود.