FA - EN


varastegan bazdid
به گزارش مفدا
وارستگان، به منظور یادگیری بیشتر مفاهیم و همچنین تثبیت مطالب تدریس شده در درس آزمایشگاه فیزیک، دانشجویان این درس در برنامه ای علمی از پژوهشکده بوعلی مشهد بازدید کردند. در این بازدید دانشجویان از بخش های آزمایشگاه جامع، نانوفناوری، میکروسکوپ الکترونی، بخش ملکولی و
PCR دیدن کرده و در ضمن بازدید از اطلاعات بسیار سودمند ارائه شده  توسط متخصصین این بخش ها در پژوهشکده استفاده کردند.
این بازدید که در تاریخ 8 خرداد ماه انجام گرفت، همزمان با آخرین جلسه آموزشی درس آزمایشگاه فیزیک دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی بود