FA - EN

bazdid kabol
ریاست و جمعی از مسئولین دانشگاه خاتم النبیین کابل در تاریخ 8 مرداد ماه 97 از علوم پزشکی وارستگان بازدید کردند.
در این بازدید که با حضور جناب آقای دکتر سجادی ریاست دانشگاه خاتم النبیین، دکتر موسوی معاونت پژوهشی، دکتر حبیبی ریاست شعبه غزنی و مهندس حیدری مسئول روابط عمومی و جمعی از مسئولین علوم پزشکی وارستگان برگزار گردید، دو طرف پس از معرفی امکانات و فعالیت های صورت گرفته توسط هر دانشگاه به بحث و تبادل نظر در مورد پتانسیل های موجود برای افزایش روابط مابین دو مرکز پرداختند. در نهایت فرصت های موجود در تبادل اساتید و دانشجویان، گسترش روابط فی مابین در بحث پژوهش و همینطور انتقال تجربیات در زمینه e-learning مورد بحث و بررسی قرار گرفت.