FA - EN

foodcodex

پیرو ساماندهی مشارکت صاحب نظران در فعالیت کمیسیون بین المللی کدکس موادغذایی و با توجه به اهمیت موضوع تغذیه و غذاهای رژِیمی خاص،  کلیه اعضا هیات علمی گروه علوم تغذیه مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان به جلسه ای با عنوان تغذیه و غذاهای رژیمی خاصcommittee on nutrition and foods for special diet uses Codex در محل سازمان ملی استاندارد ایران در تهران دعوت شده اند.
کمیسیون مقررات مواد غذایی (CAC)، کمیسیون مشترک دو سازمان خواربار کشاورزی (FAO)و بهداشت جهانی (WHO( می باشد که که در سال 1963 به دلیل اهمیت و لزوم تدوین استانداردهای غذایی، ایجاد گردید. این کمیسیون، تدوین استانداردهای غذایی را به طور واحد و یکسان برعهده دارد و اجلاسیه آن هر ساله در مقر یکی از سازمان های مذکور برگزار می گردد.  در حال حاضر186 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران عضو این کمیسیون است از ویژگی های مهم این کمیسیون، تصویب استانداردهای جهانی مواد غذایی با رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی مصرف کنندگان، تسهیل تجارت و تبادل مواد غذایی بین کشورها است و با توجه به تاکید سازمان تجارت جهانی (WTO)، رعایت این استانداردها در تجارت مواد غذایی بین کشورهای منطقه و سایر کشورهای عضو کمیسیون حائز اهمیت و موثر می باشد