FA - EN


meeting

جلسه با اعضای هیات علمی علوم پزشکی وارستگان با هدف بیان نمودن اهداف آتی و لزوم آموزش های مهارت محور به دانشجویان برای تمایز در آینده با حضور ریاست مرکز برگزار گردید.
جلسه ریاست مرکز علوم پزشکی وارستگان دکتر عبدالرضا وارسته با اعضای هیات علمی علوم پزشکی وارستگان در روز پنجشنبه مورخ 26 مهر ماه برگزار شد. در ابتدای این جلسه دکتر وارسته از فعالیت ها و تلاش های اعضای هیات علمی تقدیر نمود و به نقش بارز نیروی انسانی در درخشش و توسعه هر مجموعه ای به ویژه مراکز آموزشی اشاره کرد، ایشان به اساتید تاکید داشتند با آموزش های مهارت محور و ارتباطات موثر امید است که دانشجویان توانمندی بیشتری و تمایز قابل توجه برای درخشش بیشتر در آینده کسب کنند همچنین وی یادگیری مداوم و توسعه فردی در هر زمان و فرصتی را برای اعضای هیات علمی ضروری دانست وارسته در ادامه صحبت های خود به لزوم رشد یکپارچه در تمام حوزه ها و همکاری هر چه بیشتر بین بخشی برای توسعه و کسب موفقیت های بیشتر در تمامی حوزه ها پرداخت.