FA - EN

jobConsultant
مرکز مشاوره علوم پزشکی وارستگان، کارگاه آموزشی مشاوره شغلی ویژه اساتید مشاور این مرکز را برگزار نمود.

به گزارش مفدا وارستگان، به همت دفتر مشاوره علوم پزشکی وارستگان کارگاه مشاوره ی شغلی ویژه اساتید مشاور در روز پنج شنبه مورخ 10 آبان ماه،  برگزار شد، این کارگاه در ادامه ی کارگاه ماه گذشته این واحد با عنوان مشاوره ی تحصیلی، برنامه ریزی و با تدریس دکتر نیری متخصص مشاوره و راهنمایی  برگزار شد.

آزاده قاینی مسئول دفتر مشاوره علوم پزشکی وارستگان در گفتگو با مفدا گفت:  " با توجه به اینکه امروزه دغدغه ی بسیاری از دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی و همچنین دانشجویان  ورودی جدید، مسائل مربوط به تحصیل و آینده ی شغلی آن ها می باشد، در همین راستا بر این شدیم تا با هدف توانمند سازی اساتید مشاور اقدام به برگزاری این دو کارگاه کنیم".

مدرس کارگاه در ابتدا به بررسی و شرح  عواملی که می تواند در تصمیم گیری های شغلی افراد تاثیر گذار باشد، پرداخت و در بخش های بعدی آن، در مورد خود آگاهی،  شناخت توانمندی ها و همچنین عوامل بافتی- محیطی و نقشی که هرکدام می تواند در انجام یک مشاوره ی شغلی خوب ایفا کند  آموزش هایی را مطرح کرد. از دیدگاه نیری مهمترین اصل برای کمک به دانشجویان در راستای شناخت و انتخاب یک شغل اصلح،  کمک به شناسایی شخصیت افراد است که نظریه ها، مدل ها و روش های ارزیابی آن برای اساتید بطور مفصل تشریح شدو  پس از آن به موضوع توانمندی های شغلی و عوامل محیطی پرداخته شد.

در پایان جلسه فرصتی در اختیار اساتید مشاور قرار گرفت، تا ایشان نیز به بحث و گفتگو در خصوص مسایلی که بصورت عینی برای ایشان پیش آمده بپردازند و مدرس کارگاه در ارائه طریق و راهنمایی بهتر دیدگاه های خود را مطرح کرد.