FA - EN

suside
کارگاه چگونگی مقابله با خودکشی و بحران های دانشجویی ویژه اساتید مشاور در علوم پزشکی وارستگان برگزار شد.

به گزارش مفدا وارستگان، به همت دفتر مشاوره علوم پزشکی وارستگان، کارگاه مقابله با بحران های دانشجویی"خودکشی" ویژه اساتید مشاور، کارشناسان مختلف وارستگان و ناظمه های خوابگاه  روز پنجشنبه مورخ 24 آبان ماه برگزار شد.

با توجه به اهمیت موضوع خودکشی در میان دانشجویان و به منظور توانمند سازی قشر دانشگاهی ای که با دانشجویان بیشترین برخورد را دارند، کارگاهی برای مقابله با بحران ها و آسیب های دانشجویی با محوریت موضوع خودکشی برگزار شد، که در این کارگاه از تمامی ناظمه های خوابگاه های خودگردان سطح شهر مشهد نیز برای شرکت  دعوت به عمل آمده بود.
در ابتدای جلسه پروتکل مداخله در بحران وزارت بهداشت برای اساتید و ناظمه های های خوابگاه بصورت مختصر از سوی مسئول دفتر مشاوره ی وارستگان، آزاده قاینی تشریح شد، تا در صورت بروز حادثه تمامی همکاران آمادگی برخورد با این موضوع را داشته باشند.

در ادامه، مدرس کارگاه دکتر نصیری، با تخصص رواشناسی بالینیبه ذکر آمار مختلف در خصوص خودکشی در سطح کشور، تفاوت های جنسیتی و موقعیتی در بحث خودکشی پرداخت و همچنین در مورد عوامل متعدد خطر خودکشی برای دانشجویان توضیخاتی را برای حضار ارائه داد.
عوامل محافظت کننده‏ ی خودکشی، برخی از باورهای نادرست در مورد خودکشی و نحوه ی  ارزیابی خطر خودکشی از موضوعات این کارگاه بود که برای شرکت کنندگان مطرح شد.
 

 موضوعاتی مانند برخی باید و نباید هایی که با  فرد اقدام کننده به خودکشی، انجام داد، مورد استقبال بسیاری از شرکت کنندگان قرار گرفت و در پایان اساتید مشاور و سرپرست های خوابگاه های خودگردان سوالات خود را در این خصوص مطرح کردند.