FA - EN

planing
نشست اساتید مشاوره در مورد "چگونگی برنامه ریزی ویژه مراجعین دانشجویی"، در علوم پزشکی وارستگان برگزار شد.

به گزارش مفدا وارستگان، در ادامه ی سلسله کارگاه های توانمند سازی اساتید مشاور، روز دوشنبه مورخ 21 آبان ماه با هدف تبادل اطلاعات بین اساتید مشاور و در میان گذاشتن نقطه نظرها و شیوه های مختلفی که این اساتید به دانشجویان مشاوره می دهند، جلسه پرسش و پاسخی با حضور مسئول دفتر مشاوره و مسئول اساتید مشاور دانشکده برگزار شد.

با توجه به نزدیکی زمانی به بازه امتحانات میان ترم دانشجویان و به منظورآماده سازی اساتید در جهت مقابله با اضطراب دانشجویان در این ایام، در ابتدای جلسه مسئول دفتر مشاوره " آزاده قاینی" به ارائه توضیحاتی در خصوص اضطراب امتحان و چگونگی مقابله با آن پرداخت. در این خصوص مطالبی مانند مقابله با اضطراب قبل امتحان و اضطراب در زمان امتحان، راه حل هایی به اساتید آموزش داده شد. یکی از مواردی که در این توضیحات بر روی آن تاکید شد،  لزوم برنامه ریزی در طول نیمسال بود که جزئیات انجام آن در کارگاه های قبلی به اساتید توضیح داده شده بود. همچنین در خصوص اینکه اساتید بتوانند  دانشجویان دارای اضطراب های مرضی که نیاز به درمان دارویی دارند را از اضطراب امتحان تشخیص دهند نیز توضیحاتی ارائه شد.

در ادامه ی جلسه اساتید گروه های مختلف فناوری اطلاعات سلامت، علوم آزمایشگاهی و علوم تغذیه به بحث و تبادل اطلاعات و تجربه در خصوص مشاوره ی تحصیلی به دانشجویان و همچنین داوطلبان کنکور پرداختند.