FA - EN

نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان
دانشجویان علوم تغذیه وارستگان به عنوان مشاور تغذیه در کارگاه های "تغذیه سالم در پیشگیری از سرطان ها" با همکاری سمپوزیسیوم نسترن حضور یافتند.
به گزارش مفدا وارستگان، امروزه سرطان بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی به عنوان مهم‌تربن عامل مرگ و میر در کشورهای دنیا مطرح است و در دهه‌های آینده اولین عامل مرگ و میر بویژه در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.ارتباط بروز سرطان با مصرف برخی مواد غذایی به عنوان عوامل پیشگیری کننده یا بازدارنده بیانگر نقش کلیدی تغذیه در ایجاد یا پیشگیری از ایجاد سرطان است. از این رو دانشجویان علوم تغذیه علوم پزشکی وارستگان بر آن شدند تا با همکاری سمپزیسیون  بین المللی نسترن تنها مرکز پیشگیری از سرطان واقع در مشهد است  و به صورت بین المللی فعالیت می کند، در  در قالب  برنامه های مشاوره ای تغذیه  در دبیرستان ها و مراکز آموزشی حضور پیدا کرده وبا موضوع نقش تغذیه سالم در پیشگیری از سرطان آموزش هایی را به دانش آموزان و دانشجویان ارائه دادند.