FA - EN

بازدید نمایندگان آموزش مداوم
نمایندگان آموزش مداوم به منظور بررسی شرایط این واحد در علوم پزشکی وارستگان، از این مرکز بازدید کردند

به گزارش مفدا وارستگان، در روز گذشته مورخ 7 اسفند ماه 97، تعدادی از نمایندگان آموزش مداوم جامعه پزشکی از واحد آموزش مداوم علوم پزشکی وارستگان بازدید کردند. 

در این بازدید خانم دکتر سلیمانی از اساتید دانشگاه تهران به همراه خانم شریفی حضور به هم رسانیدند و از واحد آموزش مداوم این مرکز بازدید و وضعیت آن را بررسی کردند، در این جلسه دکتر فاطمه کیفی به عنوان مدیر آموزش مداوم علوم پزشکی وارستگان به همراه دکترفاطمه دهری و دکتر حبیبی به عنوان نمایندگان گروه های آموزشی حضور پیدا کرده و به شرح و توضیح فعالیت های آموزش مداوم این مرکز از بدو تاسیس تاکنون پرداختند.

در ادامه جلسه خانم دکتر سلیمانی سوالاتی را مطرح کردند و نمایندگان وارستگان بر اساس مستندات موجود، پاسخ ها را کتبی و شفاهی خدمت ایشان ارائه کردند.

سلیمانی  در این جلسه وضعیت آموزش مداوم وارستگان را در شرایط مطلوبی ارزیابی کرد و پیشنهاداتی را در راستای ارتقا این آموزش ها عنوان نمود.