FA - EN

Logo standard
با توجه به اهمیت موضوع استانداردسازی و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و در راستای افزایش کیفیت   آموزشی و پژوهشی تفاهم نامه همکاری مشترک بین اداره کل استاندارد خراسان رضوی و مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان منعقد گردید. اهم مفاد این تفاهم نامه به منظور استفاده بهینه از توانمندیهای  علمی ؛ پژوهشی و آموزشی طرفین دو طرف شامل موضوعات ذیل است :
  • مشارکت موثر در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
  • همکاری در بسترسازی مناسب به منظور اجرایی شدن استانداردهای ملی در ساختار عملیاتی دستگاهها
  • همکاری در زمینه برگزاری دوره های تخصصی آموزشی و همایش های مشترک
  • فراهم نمودن امکان اجرای طرحهای مشترک تحقیقاتی کاربردی
  • توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه
  • جهت دهی پایان نامه های دانشجویی و تحقیقات سازمانها در راستای بهبود استانداردسازی ملی