FA - EN

کارگاه تشخیص تروما از طریق اپلیکیشن و شبیه ساز
اولین ژورنال کلاب ترم جدید گروه فناوری اطلاعات سلامت با حضور اساتید و دانشجویان وارستگان در این دانشکده برگزار شد.
به گزارش مفدا وارستگان، امیر احمدی دانشجوی فناوری اطلاعات سلامت وارستگان، اولین ارائه  ژورنال کلاب نیمسال جاری را با موضوع کاربرد های مقایسه تاثیر آموزش پزشکان بر تشخیص ترومااز طریق اپلیکیشن و شبیه ساز در بیمارستان را آغاز کردند.
او در این جلسه با بیان این که بیماران در بدو ورود به بیمارستان به بخش  تروما منتقل شده و پزشک و پرستار در مورد وخیم بودن یا نبودن اوضاع وی تصمیم گرفته و بیمار را به بخشی که مخصوص مشکل وی میباشد ارجاع می‌دهند به اهمیت آموزش مجازی کادر پزشکی و کاربرد مقاله پرداختند 
بعد از پایان ارائه، دکتر مظاهری عضو هیات علمی این گروه،  نظر خود را در مورد مقاله ایراد نمود.
 و بعد از استراحتی کوتاه ی فهیمه رضایی یکی دیگر از دانشجویان این گروه، ارایه خود را با موضوع طبقه بندی بیماری های مرتبط با اختلالات حرکتی آغاز کردند.
ایشان در ابتدا با بیان این که در این روش ساعت های هوشمندی به دست بیماران بسته شده و این ساعت ها حرکات بیماران را ثبت و برای تلفن هوشمند بیمار ارسال میشود از اهمیت توجه به بیماران پرداختند.
وی افزود: منحنی اسپیرالی با توجه به این حرکات رسم شده است و با توجه به آن بیماران در دو گروه PD وET طبقه بندی می شوند.
بعد از اتمام این تحقیقات اطلاعات در پایگاه های داده با امید کشف روش های درمانی موثر تر و مدرن تر ذخیره می شود.