FA - EN


microrna کارگاه آشنایی با نقش و اهمیتدر نهمین ژورنال کلاب علوم آزمایشگاهی یاسین بورقی، دانشجوی علوم آزمایشگاهی، نقش و اهمیت microRNA ها در تشخیص سرطان پروستات مورد بحث و نقد قرار داد.

به گزارش مفدا وارستگان، سرطان پروستات یکی از شایع ترین تومورهای بدخیم در سراسر جهان در بین مردان می باشد و نژاد، سن، خانواده و تاریخچه از مهمترین عوامل خطر برای سرطان پروستات است. شناسایی و تشخیص سرطان پروستات در مراحل اولیه در درمان آن بسیار مهم است. تاکنون، آنتی ژن سرم پروستات(PSA) موثرترین نشانگر ردیابی برای تشخیص و پاسخ به درمان این سرطان بوده است. سرطان پروستات درمان های مختلفی دارد مانند شیمی درمانی، پرتودرمانی، پروستاتکتومی رادیکال، کریوتراپی و ... اما متاسفانه بعضی از بیماران پس از درمان اولیه، بهبود نیافته و متاستاز رخ می دهد.

microRNA ها توالی های کوتاه، 19-22 مولکول نوکلئوتید، غیر کدگذاری و تک رشته هستند. microRNA ها را می توان از خون ، پلاسما و انواع سلول های جدا شده از خون تجزیه و تحلیل کرد و همچنین microRNA در تنظیم رشد، توسعه، حمله، متاستاز و پیش آگهی سرطان های مختلف، به ویژه سرطان پروستات و فرآیندهای کلیدی در تومور مغزی مانند متاستاز ، آپوپتوز، پرولپيراسیون يا آنژيوژنز نقش مهمی ایفا می کنند. در حال حاضر، کشف و پیشرفت microRNAها به عنوان نشانگرهای زیستی، پتانسیل تشخیص سرطان پروستات را، به ویژه در تشخیص زودهنگام آن، ایجاد کرده استmicroRNA. ها می­توانند با حداقل تهاجم، ناسازگاری­های سرطان پروستات را شناسایی کرده و همچنین می توانند شرایط را برای بهینه سازی و شخصی سازی درمان آن فراهم آورند. علاوه بر این، microRNA ها نقش مهمی برای پیش بینی و پیش آگهی سرطان پروستات دارند.هدف از این گزارش ارزیابی ارزش microRNA ، به عنوان نشانگرهای زیستی یا بیومارکر سرطان پروستات می­باشد.