FA - EN

تفسیر نتایج آزمایشگاهی
به گزارش مفدا
 وارستگان کارگاه تفسیر نتایج آزمایشگاهی با همت انجمن تغذیه مرکز آموزش عالی وارستگان مورخ 16 اسفند ماه برگزار شد.

 ارزیابی تغذیه کامل شامل 4 فرآیند ارزیابی رژیمی، کلینیکی، آنتروپومتریک و آزمایشگاهی می باشد، بنابراین تفسیر مناسب داده های آزمایشگاهی به عنوان یک  مهارت بالینی مهم برای دانشجویان تغذیه ضروری می باشد و در فرآیند تشخیص و درمان پزشکی بسیار اثر بخش است، در همین راستا انجمن علمی گروه تغذیه بر آن شد تا کارگاهی جهت کسب آگاهی های بیش تر در این زمینه برگزار کند.

در ابتدای کارگاه فوق،دکتر حسین ایمانی عضو هیئت علمی  گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران به تفسیر نتایج آزمایشگاهی مرتبط با شمارش گلبول های قرمز پرداخت. سطح هموگلوبین، پلاکت ها، حجم و رنگ گلبول های قرمز به همراه شاخص های تشخیصی انواع کم خونی  (HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW,MPV, PDW)در این مبحث ارائه و مکمل های دارویی مورد استفاده در زمینه درمان کم خونی معرفی شد .

در قسمت دوم کارگاه،  تفسیر داده های آزمایشگاهی مرتبط با عملکرد کبدی مانند سطح بیلی روبین، آنزیم های کبدی و سطح پلاسمایی LDL, HDL, TG, Total cholesterol  مورد بحث قرار گرفت و نتایج آزمایشگاهی با ارائه آزمایشات افراد واقعی مراجعه کننده به کلینیک تغذیه بررسی شد . پرسش و پاسخ دانشجویان و حل کیس های عملی  از نقاط قوت این کارگاه به شمار می رود که موجب تسهیل روند آموزش دانشجویان است.

این کارگاه در مدت زمان 6 ساعت  با حضور 105 نفر از دانشجویان تغذیه وارستگان در سالن همایش های امام علی مرکز آموزشی فرهنگیان مشهد  برگزار و در پایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه تقدیم شد.