FA - EN

روز چهارشنبه 30 فرودین ماه کارگاه مشاوره پیش از ازدواج با حضور دکتر احمد نیری در علوم پزشکی وارستگان برگزار شد. در این کارگاه مراحل مختلف ازدواج از جمله آشنایی، نامزدی و... توضیح داده شد. دانشجویان با شرایط و ویژگی های خاص هر کدام از این مراحل، مفهوم سن واقعی در مشاوره پیش از ازدواج نیز بیشتر آشنا شدند. به دلیل استقبال دانشجویان پس از برگزاری کارگاه یک جلسه ای، گروه درمانی های مشاوره پیش از ازدواجی برای دانشجویان تشکیل شد که این کارگاه ها در جلسات مختلف ادامه پیدا کرد.