FA - EN

کارشناسی توسعه سازمانی و منابع انسانی علوم پزشکی وارستگان در کارگاهی به توصیف استعدادشغلی و تیپ های شغلی افراد پرداخت.
در این کارگاه که با همکاری دفتر مشاوره و امیر احمدی دانشجوی ترم 5 رشته فناوری اطلاعات سلامت و عضو استارتاپ لینکاپ برای کارکنان دانشگاه از بخش های مختلف برگزار گردید، علت برگزاری این کارگاه شناخت تیپ های شغلی افراد و تحلیل نتایح انها و استفاده از این نتایج برای افزایش بهره وری شغلی افراد بیان شد.
در بخش اول کارگاه دانشجوی فناوری اطلاعات سلامت به توضیح پیشینه فعالیت های استعدادیابی لینکاپ پرداخت، در ادامه نظریه هالند برای شرکت کنندگاه توضیح داده شد که این تیپ ها شامل واقع گرا، هنری، اجتماعی، متهور، جستجو گرو قراردادی می باشد.
مقایسه نظریه و تست هالند با سایر تست های مشابه و چرایی این انتخاب برای شرکت کنندگان توضیح داده شد. همچنین نمونه شغل های مرتبط با هر رغبت شغلی بیان و در پابان صحبت ها نمونه پرسش های هالند نمایش داده شد.
دربخش دوم قائینی کارشناس دفتر مشاوره به توضیح ارزش های کاری افراد در تست هالند پرداختند. این ارزش های کاری شامل موفقیت، استقلال، حمایت کاری، روابط اجتماعی، امنیت شغلی و اعتبار اجتماعی میباشند.
در ادامه ی کارگاه شرکت کنندگان به تست های مربوط به استعدادشغلی پاسخ دادند. دفتر مشاوره و تیم لینکاپ برای تفسیرو تحلیل نتایج تست ها با یکدیگر همکاری و برای هر کدام از کارکنان که به این تست ها پاسخ داده اند جلسه ای در خصوص تست و توضیحات و تفاسیر ان برگزار خواهد شد.

کارگاه استعداد شغلی