FA - EN

با هدف ارتقاء سطح دانش، دانشجویان رشته تغذیه مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان از آزمایشگاه کنترل کیفی تستا به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد، غذا و دارو ، دامپزشکی و حفظ نباتات بازدید به عمل آوردند و با حوزه های اصلی کاری این آزمایشگاه که شامل آزمون، کالیبراسیون و بازرسی در صنایع غذایی است آشنا شدند.

در بخش آزمون ها کارشناسان آزمایشگاه به تفکیک دانشجویان را با نحوه انجام آزمون های میکروبی، تجهیزات مختلف آزمون های فیزیکو شیمیایی و آنالیز دستگاهی پیشرفته از جمله GC،GC-Mass ، LC-Mass و جذب اتمی آشنا نمودند.

آزمایشگاه کنترل کیفی تستا