FA - EN

در چند سال گذشته، مراکز بهداشتی_درمانی کشورمان به ویژه بیمارستانها در صدد مکانیزه کردن سیستمهای اطلاعاتی خود برآمده اند. در ابتدا مقصود از چنین فعالیتهایی کاهش هزینه ها ناشی از کاغذبازیهای موجود در سیستمهای دستی و اداری بوده است، اما اکنون به مرحله ای رسیده ایم که بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی اهمیتی روزافزون می یابد
با توجه به این مساله که افراد درگیر در این پروسه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته فناوری اطلاعات سلامت هستند، به منظور آشنایی هرچه بیش تر آن ها با سیستم های موجود و در حال استفاده نظیر HIS های بیمارستانی باهمکاری خیلی خوب دانشکده پیراپزشکی برنامه ای جهت بازدید دانشجویان این مرکز از سایت آن دانشکده ترتیب داده شد.
در گزارشی که از دانشجویان شرکت کننده در این بازدید تهیه شده است، کلیه امکانات آموزشی این سیستم از لحظه ورود بیمار به بیمارستان تا لحظه ترخیص او، اعم از اطلاعات ویزیت ها، آزمایشات، دارو ها، بیمه و ... در این سیستم برای بیمار نگهداری شده و در تمام مراکز درمانی که در حال استفاده از این HIS باشند در دسترس می باشد.