FA - EN

روز پنجشنبه ٢٨ شهریور ماه «همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی» در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

سخنران کلیدی این همایش، خانم دکتر منیره دهری عضو هیئت علمی علوم پزشکی وارستگان و مدیر گروه علوم تغذیه بودند که سخنرانی با عنوان «مديريت تغذيه‌ای در ورزشكاران ديابتی» ارائه دادند.