FA - EN

اردوهای تفریحی – مشاوره ای از سوی دفتر مشاوره علوم پزشکی وارستگان با هدف تحکیم روابط بین اساتید مشاور و دانشجویان برگزار گردید.

اردوی مشاوره ای برای گروه های مختلف به مقصدهای دشت ارغوان و پوژان نیشابور برنامه ریزی شد. در این اردوها ها علاوه بر برنامه های تفریحی، برنامه های مخصوص اساتید مشاور برای دانشجویان نیز در نظر گرفته شده بود، همچنین با سپردن مسئولیت اکثر کارها به دانشجویان به مهارت آموزی، برنامه ریزی و مسئولیت پذیری آنها نیز افزوده گردید.