FA - EN

دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 96 مصادف با روز اسناد ملی و مدارک پزشکی جلسه چالش ها و فرصت های رشته فناوری اطلاعات سلامت، با حضور آقای دکتر کیمیافر مدیرگروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

در این جلسه، آینده شغلی و تحصیلی رشته فناوری اطلاعات سلامت و چشم انداز ها وچالش های پیش روی این رشته برای دانشجویان به تصویر کشیده شد و در انتها جلسه پرسش و پاسخی برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات دانشجویان در مورد رشته آن ها برگزار شد.