FA - EN

در تاریخ 26 آبان دانشجویان آزمایشگاه ویروس شناسی به همراه استاد خود دکتر منصوری، کلاس خود را در پژوهشکده بوعلی برگزار کردند. در این بازدید دانشجویان از بخش‌های میکروبیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک و آزمایشگاه جامع بازدید داشتند. در هر بخش توضیحاتی درباره انواع آزمایش‌هایی که در آن بخش ها انجام می‌گردید و انواع دستگاه‌هایی که در آنجا مستقر است، توضیحاتی برای دانشجویان ارائه شد و چون مطابق بر دروس دانشجویان بود باعث تثبیت هر چه بیشتر و بهتر دروس برای آن‌ها گردید. در آزمایشگاه جامع نیز دانشجویان با دستگاه‌های  NMR ، HPLC ، DHPLC ، THPLC ، DLS و در نهایت با میکروسکوپ الکترونی آشنا شدند. این بازدید با رضایت دانشجویان در آزمایشگاه جامع به دلیل وجود دستگاه‌های جدید و توضیحات بسیار گویا و کامل مسئول بخش، پایان یافت.

پژوهشکده بوعلی