FA - EN

کارگاه تکریم ارباب رجوع با هدف آشنایی دانشجویان با نحوه برخورد صحیح با بیماران و همراهیان بیمار، ویژه دانشجویان علوم تغذیه و علوم آزمایشگاهی در آستانه واحد کارآموزی برگزار گردید.

به گزارش مفدای وارستگان، کارگاه تکریم ارباب رجوع ویژه دانشجویان در آستانه کارآموزی برگزار گردید. از مهمترین مطالب که در این کارگاه به آن اشاره شد موارد ذیل می باشد:

آشنایی با مفاهیم تکریم ارباب رجوع

آشنایی با انواع مراجعین از نظر سطح رضایت مندی از مراکز درمانی

تدوین منشور اخلاقی به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع

اطلاع رسانی مناسب به ارباب رجوع در زمینه نحوه ارائه خدمات از طریق کتاب راهنما ، بروشور و ....

اجرای سیستم نظرسنجی از ارباب رجوع و بررسی درجه رضایت مندی انها از گروه های مختلف ارباب رجوع

ایجاد ساز و کارهای لازم جهت تشویق کارکنانی که موجبات رضایت خدمت گیرندگان را فراهم آورده اند و برخورد با کارکنان خاطی

و ...