FA - EN

نظر به اینکه هدف واحد EDO (دفتر توسعه پزشکی) وارستگان که توانمندسازی اعضای هیئت علمی و اساتید، ارزشیابی کیفیت تدریس و ارزشیابی نظم و انضباط آموزشی می باشد، با توجه به نزدیک شدن به بازه امتحانات و اهمیت ارزشیابی صحیح، کارگاه شاخص های ارزشیابی مطلوب امتحانات توسط آقای دکتر شاه نظری (دکتری مدیریت آموزشی) برگزار گردید. در انتهای این کارگاه 90 دقیقه، اساتید توانستند حدود 15 دقیقه پرسش و پاسخ در انتهای جلسه داشته باشند.