FA - EN

کتاب کراوس از منابع اصلی دانشجویان و متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد تغذیه است

به گزارش مفدای وارستگان، خانم سپیده بدری از دانشجویان دوره کارشناسی تغذیه وارستگان توانستند وارد تیم ترجمه کراس 2017 زیر نظر آقای دکتر درستی شوند، بخش های مربوط به ایشان در بهمن ماه سال 95 به دستشان رسید و با توجه به رفرنس بودن کتاب کراس در کنکور تغذیه و همچنین نزدیک بودن نمایشگاه کتاب، تیم ترجمه از جمله خانم سپیده بدری سعی کردند در مدت زمان کوتاه با دقت زیاد و حفظ امانت ترجمه روانی را تهیه نمایند تا به دست متقاضیان برسد.