FA - EN

Databas
? مهارت و دانشی که پس از حضور در این کارگاه خواهید آموخت:

?چگونگی یافتن توالی های ژن، پروتئین و جهش مختلف ژن در پایگاه اطلاعاتی NCBI
?چگونگی یافتن توالی های ژن، پروتئین و جهش مختلف ژن در پایگاه اطلاعاتی GENECARDS
?چگونگی یافتن توالی های ژن، پروتئین و جهش مختلف ژن در پایگاه اطلاعاتی ENSEMBL
?مهارت طراحی پرایمر برای ژن های مختلف با استفاده از GENE RUNNER

?شرکت برای عموم آزاد است.
⭕️ظرفیت محدود است
?مکان: علوم پزشکی وارستگان، ساختمان شماره1، طبقه منهای1، سایت کامپیوتر
?هزینه کارگاه برای وارستگانی : 15 هزار تومان
?بخشی از هزینه این کارگاه به نفع خیریه تبسم خواهد بود?

✴️دانشجویان وارستگان جهت ثبت نام در روزهای 19 و 20 فروردین به لابی ساختمان شماره 1 مراجعه کنند.

✳️متقاضیان آزاد از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند.