FA - EN

دانشجوی گرامی

با سلام

تذکرات مهم :

  • مسئولیت عواقب ناشی از عدم انتخاب واحد در زمان مقرر با دانشجو خواهد بود. دانشجویانی که تمایل به استفاده از مرخصی موقت تحصیلی دارند باید قبل از اتمام انتخاب واحد درخواست خود را ارائه داده و تعیین تکلیف شده باشند .
  • مرخصی موقت در نیمسال اول با توجه به آیین نامه آموزشی کارشناسی پیوسته با نظر شورای آموزشی می باشد.
  • اطلاعیه های  امور مالی و امور آموزشی را قبل از انتخاب واحد به دقت مطالعه فرمایید.
  • شروع کلاسهای درس از تاریخ 98.06.30 خواهد بود و حضور و غیاب نیز با دقت مضاعف انجام می شود .

تقویم زمانبندی انتخاب واحد نیمسال 981 به تفکیک ورودی
ردیف زمان انتخاب واحد ورودی
1 دوشنبه 98.06.11 942 و ماقبل
2 سه شنبه 98.06.12 951
3 چهارشنبه 98.06.13 952
4 پنجشنبه 98.6.14 971 و 972
5 شنبه 98.06.16 961
6 یک شنبه 98.06.17 962
7 از 98.06.18 لغایت 98.06.21 کلیه ورودیها