FA - EN

قابل توجه دانشجویان مشمول استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان:

با توجه به دستورالعمل شماره 1531/501/د مورخه 95/11/19 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به اینکه احتمال استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل استعدادهای درخشان برای دانشجویان رتبه اول تا سوم در صورت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد در هر گروه وجود خواهد داشت.

لذا آخرین فرصت مجددی برای ثبت نام از تاریخ 7 لغایت 8 خرداد ماه می باشد که مجدداً سامانه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 96 فعال شود.

بدیهی است درصورت عدم ثبت نام متقاضیان استعداد درخشان بدون آزمون و با آزمون، متعاقباً اقدامی میسر نبوده و به هیچگونه درخواست یا مکاتبه ای ترتیب اثر داده نخواهد شد.