FA - EN

متن مطلب:

مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین استارت آپ بین المللی" فناوری های نوین در عرصه سلامت آب شرب" را برگزار می نماید.

به همت دانشگاه  علوم پزشکی قزوین  استارت آپ بین المللی  فناوری های نوین در عرصه سلامت آب شرب  از تاریخ 12 تا 14 آذر ماه 98 برگزار خواهد شد.  لذا اعضای هیات علمی، دانشجویان، شرکت ها و هسته های فناور علاقمند در این زمینه می‌توانند ایده و طرح های خود را تا تاریخ 10/08/98 ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس http://atisu.qums.ac.ir مراجعه فرمایید.

برنامه اجرایی برگزاری استارت آپ فناوری های نوین در عرصه سلامت آب شرب


ردیف موضوع زمان
1 دریافت ایده و طرح ها  10 مهر- 10 آبان
2 داوری اولیه ایده ها 11 آبان  ـ 20آبان
3 اعلام نتایج 21 آ بان -26 آبان
4 برگزاری استارت آپ 12 آذر-14 آذر