FA - EN

دستورالعمل اردوهای دانشجويی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

به منظور افزايش نشاط روحی، تقويت حس خود‌اتكايی، آشنايی با مواريث دينی و فرهنگی و تحكيم هويت ملی، تعميق بينش علمی، زيارت اماكن متبركه، ديدار از جاذبه‌های طبيعی و اماكن تفريحی و ضرورت ساماندهی و نظارت بر سفرهای دانشجويی برای بهره‌برداری مناسب‌تر از اين سفرها، اردوهای دانشجويی با شرايط مندرج در اين دستورالعمل برگزار می‌شوند. اين دستورالعمل براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح زير تدوين و ابلاغ می‌شود:

1- «ماده واحده مقررات سفرهای دانشجويی الحاقی به آيين‌نامه حفظ حدود و آداب اسلامي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» مصوب جلسه 530 مورخ 82/9/25 .

2- «اهداف و سياست‌های ناظر بر برگزاري اردوهای دانش‌آموزی و دانشجويی» مصوب جلسه 534 مورخ 82/12/5، بند 2 از ماده 4.

بخش اول: تعاريف

ماده 1- اردوهای دانشجويی، سفر جمعی گروهی از دانشجويان است كه با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه برگزار می‌شود.

ماده 2-اردوهای دانشجويی به دو دسته تقسيم می‌شوند:

الف: اردوهای فرهنگی شامل سفرهای زيارتی، ورزشی، هنری، سياحتی و شركت در جشنواره‌های فرهنگی و هنری.

ب: اردوهای علمی: شامل شركت در نمايشگاه‌ها و بازديدهای تخصصی، كنفرانس‌ها، نشست‌ها و بازديد‌های علمی و سفرهای آموزشی - پژوهشی.

تبصره‌ـ سفرهای آموزشی و پژوهشی (مرتبط با واحدهای درسی) كه با حضور استاد و مجوز گروه آموزشی دانشكده برگزار می‌شود، از شمول اين دستورالعمل خارج است.

ماده 3- اهداف اردو:

الف‌) ايجاد بستر مناسب براي تمرين يك زندگی دسته‌جمعی منبعث از ارزش‌های اسلامی

ب) تقويت و تحكيم بنيه اعتقادی، اخلاقی جوانان

ج) كسب تجربه در زمينه‌های مختلف اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی

د) كمك به فرآيند اجتماعی شدن و ارتقای مهارت‌های اجتماعی

هـ) ايجاد زمينه مناسب برای رشد و شكوفايی استعدادهای فردی

و) افزايش آگاهي‌های عمومی در زمينه تاريخ، جغرافيا و فرهنگ ايران و جهان و آشناسازی شركت‌كنندگان با تاريخ و تمدن ايران و اسلام

ز) گسترش و تعميق مهارت‌های فردی و ارتقای سطح هوشياری و قدرت درك و دريافت شركت‌كنندگان

ح) جهت‌گيری ويژه برای تعميق روحيه وطن‌خواهی و دلبستگی به كشور

ط) آشنا سازی شركت‌كنندگان با شرايط معيشتی مردم در مناطق محروم

ماده 4- برگزاركننده اردو: همه نهادها، تشكل‌ها، انجمن‌ها و كانون‌های داراي مجوز فعاليت همچنين واحدهای اداری دانشگاه در راستای شرح وظايف خود می‌توانند مجوز برگزاری اردو دريافت كنند.

ماده 5- سرپرست اردو: يكي از دانشگاهيان (دانشجو، هيأت علمی يا يكي از كاركنان دانشگاه) است كه با معرفی برگزاركننده و تأييد و ابلاغ معاونت دانشجويی و فرهنگی دانشگاه به سرپرستی اردو منصوب میشود. جنسيت سرپرست اردو بايد با جنسيت شركت كنندگان در اردو مطابقت داشته باشد در غير اين صوزت متاهل بودن سرپرست اردو الزامی است.

ماده 6‌- محل برگزاری اردو و مسير آن در اطلاق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب می‌شود و در مدت برگزاری اردو رعايت مقررات انضباطی دانشگاه و مفاد اين دستورالعمل الزامی است.

بخش دوم: شرايط عمومی برگزاری اردو

ماده 7- در برگزاری اردوها، تدارك برنامه‌ها می‌بايست به نحوی باشد كه منجر به تقويت و گسترش معيارها و ارزش‌های اسلامی شود.

ماده 8- در برنامه‌ريزی و اجرای اردوها می‌بايست جذابيت، تنوع، نشاط، و شادابی و نيز مشاركت فعالانه شركت‌كنندگان مورد توجه قرار گيرد.

ماده 9- برنامه‌ها می‌بايست با نيازهای عاطفی، اجتماعی و جسمی شركت‌كنندگان در جنسيت و مقاطع مختلف تحصيلی مطابقت داشته باشد و تنوع و تعداد اردوها به نحوی لحاظ گردد كه ذائقه شركت‌كنندگان را پوشش دهد.

ماده 10- دوره‌های آموزشی مستقيم و غير مستقيم كوتاه مدت در برخي اردوهای خاص مورد توجه قرار گيرد.

ماده 11- برگزاري اردوهای دانشگاهی، به صورت مختلط مجاز نمی‌باشد.

ماده 12- زمان برگزاری اردو نبايد در نظم آموزشی دانشگاه اخلال ايجاد كند.

تبصره: مرجع صدور اردو مي‌تواند در صورت ضرورت، مجوز برگزاري اردو در روزهای فعال دانشگاه را صادر كند. مسئوليت رعايت مقررات آموزشی دانشگاه در مورد نداشتن غيبت بيش از حد مجاز به عهده دانشجو است.

بخش سوم: وظايف برگزاركننده و سرپرست اردو

ماده 13- برگزاركننده اردو براي اخذ مجوز بايد درخواست كتبی حاوي اطلاعات زير را به مرجع مندرج در ماده 22 ارائه كند:

1- نوع اردو (براساس ماده 2)، 2- مبدأ و مقصد، 3- تاريخ رفت و برگشت، 4- مسير حركت، 5- محل اقامت، 6ـ نوع وسيله نقليه، 7ـ نام سرپرست، 8 ـ منابع مالی، 9- برنامه روزانه، 10ـ تعداد شركت‌كنندگان.

همچنين يك روز پيش از آغاز اردو بايد اسامی و امضای شركت‌كنندگان و عوامل اجرايی به معاونت دانشجويی و فرهنگی دانشگاه ارائه شود.

ماده 14- برگزاركننده اردوهای داخل كشور می‌بايست درخواست برگزاري اردو را حداقل 20 روز پيش از زمان پيش‌بينی‌شده آغاز اردو به مرجع مربوط ارائه كند.

ماده 15- برگزاركننده اردوهای خارج كشور می‌بايست درخواست برگزاری اردو را حداقل 2 ماه پيش از زمان پيش‌بينی‌شده آغاز اردو به مرجع مربوط ارائه كند.

ماده 16- هرگونه ثبت درخواست برگزاری اردو خارج از ظرف زمانی تعيين‌شده در مواد 14 و 15 براي اردوهای داخل و خارج كشور با صلاحديد مراجع مربوطه قابل بررسی است.

ماده 17- برگزاركننده و سرپرست اردو موظف به رعايت مقررات دانشگاه و مفاد اين دستورالعمل در برگزاری اردو هستند.

ماده 18- سرپرست اردو ضمن عمل به شرح وظايف، مسئوليت كامل برگزاری، نظارت و اجرای دقيق برنامه اردو را ؛كه در درخواست اخذ مجوز ارائه شده است؛ بر عهده خواهد داشت. تنها در صورت بروز حوادث پيش‌بينی نشده و بنا به مصالح، سرپرست اردو می‌تواند در برنامه اردو تغييراتی ايجاد كند.

ماده 19- در طول برگزاری اردو، شركت‌كنندگان نمی‌توانند بدون اجازه سرپرست، اردو را ترك كنند.

ماده 20- برگزاركننده اردو بايد حداكثر 10 روز پس از پايان اردو، گزارش جامع و مكتوب اردو را، به همراه فرم نظرسنجی شركت‌كنندگان به معاونت دانشجويی - فرهنگی دانشگاه تحويل دهد.

ماده 21- اطلاع‌رسانی درباره برگزاری اردوها بايد از سوی برگزاركننده اردو به صورت علنی و عمومی انجام شود تا كليه دانشجويان واجد شرايط به صورت عادلانه امكان ثبت‌نام در اردو را داشته باشند.

بخش چهارم: مجوز برگزاری اردو

ماده 22- برگزاری هر اردو و يا سفر دانشگاهی با شرايط زير مستلزم اخذ مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه است.

1ـ استفاده از امكانات يا اموال دانشگاه در طول برگزاری اردو

2ـ تأمين تمام يا بخشی از هزينه اردو از سوی دانشگاه

3ـ نصب اطلاعيه رسمی در فضاهای متعلق به دانشگاه

4ـ استفاده از عنوان دانشگاه يا يكی از تشكل‌های رسمی دانشگاه در برگزاری اردو

ماده 23- مرجع صدور مجوز می‌بايست ظرف دو هفته پس از ثبت درخواست برگزاری اردوهای داخل كشور و دو ماه پس از ثبت درخواست برگزاري اردوهای خارج كشور، نظر نهايی خود را به برگزاركننده اردو اعلام كند.

تبصره: شورای فرهنگی دانشگاه موظف است حداكثر 10 روز بعد از طرح درخواست برگزاری اردوی خارج كشور، در صورت موافقت، نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی يا شورای فرهنگی وزارت متبوع را نيز استعلام نمايد.

ماده 24- شركت افراد خارج از دانشگاه در اردوهای دانشجويی ـ حسب مورد ـ تنها با تأييد مرجع صدور مجوز اردو امكان‌پذير است.

ماده 25- كليه سفرهای جمعی دانشجويی كه با برنامه‌ريزی متمركز وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی يا ساير نهادهای رسمی كشور اعلام و برگزار می‌شود از شمول اين دستورالعمل خارج است.

ماده 26- معاونت دانشجويی فرهنگی دانشگاه موظف است شرح وظايف سرپرست و عوامل اجرايی اردو از جمله رانندگان و مقررات ويژه شركت‌كنندگان در اردو را تهيه كند و پيش از برگزاری اردو به اطلاع و امضای ايشان برساند.

ماده 27- معاونت دانشجويي‌ - فرهنگی دانشگاه می‌بايد جهت نظارت بر چگونگی برگزاري اردو و عملكرد برگزار كنندگان، فرم‌هايی را برای نظرسنجی از شركت‌كنندگان در اردو تهيه كند و در اختيار ايشان قرار دهد.

ماده 28- معاونت دانشجويی ـ فرهنگی دانشگاه همه سوابق و مستندات هر اردو اعم از درخواست برگزاری اردو، فهرست اسامی شركت‌كنندگان و عوامل اجرايی، برگه‌های امضاشده شرح وظايف و فرم‌های تكميل‌شده نظرسنجی را نگهداری و اطلاعات اين مستندات را در قالب فرم‌های گزارش‌گيری سالانه وزارتين استخراج كرده و به معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت متبوع ارسال نمايد.

بخش پنجم: ايمنی سفر

ماده 29- برگزاركننده اردو موظف است نكات مربوط به ايمنی سفر را رعايت كند. از جمله:

1ـ استفاده از اتوبوس دارای برگه معاينه فنی و بيمه‌نامه همراه با رانندگان صلاحيت‌دار مسيرهای بين‌شهری

2ـ استفاده از دو راننده برای مسيرهای طولانی (بيش از 500 كيلومتر)

3ـ همراه داشتن وسايل و تجهيزات كمك‌های اوليه

4ـ بيمه كليه شركت‌كنندگان در طول برگزاری اردو

5ـ جلوگيری از حضور سرنشين اضافه بر ظرفيت در وسيله نقليه

6ـ توجه به بهداشت عمومی (غذا، خوراكی‌ها، مكان‌ها و... )

تبصره ‌1: لازم است معاونت دانشجويی ـ فرهنگی دانشگاه ضرورت رعايت موارد فوق را به اطلاع برگزاركننده اردو برساند.

تبصره 2: در مواردی که ایمنی سفر به عوامل سفر اعم از: برگزار‌کننده، عوامل اجرایی، و دانشجویان نیاز به آموزش پیش از اردو داشته باشد، معاونت دانشجویی‌ـ فرهنگی دانشگاه ملزم به برگزاری کلاس آموزشی می‌باشد. تشخیص لزوم برگزاري دوره آموزشی با شورای فرهنگی دانشگاه است.

ماده 30- در مواردي كه سفر با هواپيما، قطار يا كشتي انجام می‌شود بررسی موارد ايمنی سفر بر عهده شورای فرهنگی دانشگاه خواهد بود.

بخش ششم: تخلفات، شكايات و تنبيهات

ماده 31- هرگونه عدول از مقررات و آيين‌نامه‌های دانشگاه، اين دستورالعمل و تعهدات از سوي اشخاص حقيقی و حقوقی (اعم از برگزار كنندگان، شركت‌كنندگان و عوامل اجرايی) تخلف محسوب می‌شود.

ماده 32- چنانچه تخلفی در اردوها صورت پذيرد مرجع تشخيص، شورای فرهنگي دانشگاه و مراجع رسيدگی به آن كميته انضباطي دانشگاه، هيأت نظارت بر تشكل‌های اسلامی، هيأت‌ رسيدگی به تخلفات اداری می‌باشد كه پس از بررسی اوليه و در صورت لزوم طبق مواد 33، 34 و ساير مقررات دانشگاه حسب مورد تصميم‌گيری می‌كند.

ماده 33- آيين‌نامه‌های كميته انضباطی، هيأت نظارت بر تشكل‌های اسلامی، هيأت رسيدگی به تخلفات اداری و ساير مقررات دانشگاه ؛ حسب مورد؛ مبناي رسيدگی به تخلفات است.

ماده 34- اگر تخلف از سوی اشخاص حقيقی (اعم از شركت‌كنندگان يا عوامل اجرايی) صورت گيرد طبق ضوابط و آيين‌نامه‌های موجود به آن رسيدگی می‌شود.

ماده 35-اين دستورالعمل در يك مقدمه، شش بخش، 35 ماده و 5 تبصره در تاريخ 86/10/10 به امضای وزير علوم، تحقيقات و فناوری و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد و از تاريخ ابلاغ به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي لازم‌الاجراست.