FA - EN

دانشجویان می توانند از طریق رزرو غذا یک هفته قبل و دریافت ژتون برای وعده ناهار، غذای گرم تهیه نمایند لازم به ذکر است، مبلغی به عنوان سرانه دانشجویی در غذا توسط علوم پزشکی وارستگان تامین می گردد.

این ژتون را می توان از بوفه دانشگاه فراهم نمایند