FA - EN

دانشجویان متقاضی خوابگاه می توانند از طریق این مدیریت، به خوابگاه های خودگردان سطح شهر مشهد که از سویاداره نظارت بر خوابگاه ها مورد تایید بوده و مجوز فعالیت دارند، معرفی شوند. شایان ذکر است مرکز در قبال این خوابگاه ها هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

آدرس: بلوار شهید کلاهدوز- کلاهدوز 30- موسسه آموزش عالی فردوس- ساختمان شماره 2- طبقه چهارم- دفتر اداره نظارت برخوابگاه ها
شماره تماس: 37139180 – داخلی 25