FA - EN

دانشجویان می تواند با مراجعه به دفتر مدیریت دانشجویی و فرهنگی نسبت به دریافت کارت هوشمند دانشجویی خود اقدام نمایند.

جهت درخواست کارت دانشجویی المثنی، فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی را تکمیل نمایید و به امور دانشجویی و فرهنگی تحویل دهید.

«كاربردهای كارت هوشمند دانشجویی»

1- شناسايي و احراز هویت دانشجو
2- رزرو و دریافت غذا از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه دانشجویی
با استفاده از اين كارت دانشجويان از طريق سيستم جامع اتوماسيون تغذيه قادر خواهند بود تا از خدمات تغذيه كه شامل رزرو می باشد برخوردار شوند.
3- امانت کتاب از کتابخانه

« مقررات صدور مجدد کارت هوشمند»

1. با توجه به هزينه و زمان قابل توجهی كه دانشکده جهت برنامهريزی، آمادهسازی زير ساختها و خريد تجهيزات مختلف نرم افزاری و سختافزاری لازم براي صدور كارت هوشمند چندمنظوره و اجرای خدمات مربوطه صرف نموده و خواهد نمود، ضرورت دارد تا كليه دانشجویان عزيز در حفظ و نگهداری اين كارت كوشا بوده و دقت لازم را مبذول فرمايند.

2. با اين وجود در صورتيكه اين كارت به هر دليل دچار شكستگي يا آسيب‌ديدگي در اثر ميدانهای قوي الكترومغناطيس شد با پرداخت هزينه مجدد (500,000 ريال ) كارت جديد صادر خواهد شد.

3.در مواردي كه كارت مذكور به هر دليلي مفقود شود ضروري است كه صاحب آن، در اسرع وقت مراتب را با مراجعه حضوری به دفتر مديريت دانشجویی و فرهنگی اطلاع دهد تا نسبت به ابطال كارت اقدام شده و مراحل قانونی صدور كارت جديد آغاز شود.

4 لازم به ذكر است در صورتيكه صاحب كارت به هر دليل كارت خود را به فرد ديگری داده تا از خدمات آن استفاده نمايد تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده علاوه بر ضبط و ابطال كارت به مدت يكماه جريمه‌ای معادل 5,000,000 ريال از هر دو فردخاطی اخذ خواهد شد كه بايستی حداكثر ظرف مدت 3 ماه به حساب دانشکده واريز شود.

5.با توجه به اينكه در زمان تسويه حساب با دانشکده تحويل كارت هوشمند الزامی است، افرادي كه به هر دليل كارت آنها شامل جريمه ضبط و ابطال قرار گرفته باشد و جريمه را در مهلت مقرر پرداخت ننموده باشند، ميزان جريمه به دو برابر يعنی 10,000,000 ريال افزايش خواهد يافت كه پس از پرداخت مبلغ مذكور امكان ادامه تسويه حساب ميسر خواهد بود.