دکتر جهانگیر

عضو هیات علمی

گروه فناوری اطلاعات سلامت

سمت:

ریاست مرکز

بیوگرافی

از سال 1392 به عنوان عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت و معاون دانشجویی فرهنگی علوم پزشکی وارستگان و از سال 1395 با حفظ سمت به عنوان قائم مقام رئیس مرکز و از بهمن 1398 به عنوان رئیس مرکز مشغول به کار هستم. تحصیلات دانشگاهی من از کارشناسی تا دکتری تخصصی در رشته های فناوری اطلاعات و مدیریت بوده است. علایق آموزشی و پژوهشی من دو حوزه بین رشته ای «مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت» و «مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در دانشگاه‎های علوم پزشکی و سازمان‎های بهداشتی درمانی» است. بر این موضوع تاکید دارم که دانشجویان در کلاس‎های درس، دانش‎ها و مهارت‎هایی را فرا بگیرند که در بازار کار برای آن‎ها تقاضا وجود دارد و باعث افزایش ضریب اشتغال‎پذیری آن‎ها در آینده کاریشان می شود.

پیشینه تحصیلات دانشگاهی:

مقطع: دکتری تخصصی (PhD) رشته تحصیلی: مدیریت دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

مقطع: کارشناسی ارشد دوم رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

مقطع: کارشناسی ارشد اول رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مقطع: کارشناسی رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه: دانشگاه امام رضا(ع)

علایق پژوهشی:

 1. داده کاوی و تحلیل داده‎های بالینی (Clinical data mining and data Analytics)
 2. تحول دیجیتال در حوزه سلامت  (Digital transformation in healthcare)
 3. دوراپزشکی  (Tele medicine)
 4. نقش شبکه‎های اجتماعی در حوزه سلامت (The role of social networks in healthcare)
 5. آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی (ٍe-Learning in medical sciences)

دوره کارشناسی ارشد

 1. مدیریت تحول و تفکر استراتژیک – دانشگاه فردوسی مشهد – 1نیمسال – ( – 1400تاکنون)
 2. مدیریت انتقال تکنولوژی – دانشگاه فردوسی مشهد – 2نیمسال – ( – 1397تاکنون)
 3. مدیریت تغییر و تحول – کالج دانشگاه فردوسی مشهد – 3نیمسال – ( – 1398تاکنون)
 4. مدیریت دانش در سازمانها – دانشگاه فردوسی مشهد – 3نیمسال – (1399 – 1396)
 5. مدیریت تحول در سازمانهای دولتی – دانشگاه فردوسی مشهد – 1نیمسال – (1399)
 6. مدیریت توسعه و تحول سازمان – دانشگاه فردوسی مشهد – 1نیمسال – (1399)
 7. مدیریت تحول و اجرای برنامههای استراتژیک – دانشگاه فردوسی مشهد – 1نیمسال – (1398 – 1397)
 8. مدیریت منابع انسانی در سازمانهای صنعتی – دانشگاه فردوسی مشهد – 1نیمسال – (1398)
 9. مدیریت تکنولوژی و نوآوری – دانشگاه فردوسی مشهد – 1نیمسال – (1397)
 10. رفتار سازمانی پیشرفته – دانشگاه فردوسی مشهد – 2نیمسال – (1396 – 1395)
 11. راهبردهای مدیریت منابع انسانی – مؤسسه آموزش عالی عطار – 1نیمسال – ( – 1400تاکنون)
 12. رفتار سازمانی پیشرفته – مؤسسه آموزش عالی عطار – 3نیمسال – (1400 – 1398)
 13. مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی برای دندانپزشکان – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – 2نیمسال – (1396 – 1394)
 14. سیستمهای اطلاعرسانی پزشکی – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان – 4نیمسال – (1396 – 1392)
 15. آمار و روش پژوهش پیشرفته – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان – 1نیمسال – (1395)

دوره کارشناسی

 1. برنامه نویسی پیشرفته (برنامه نویسی وب) – علوم پزشکی وارستگان – 2نیمسال – (1399تاکنون)
 2. اصول مدیریت – علوم پزشکی وارستگان – 3نیمسال – (1397تاکنون)
 3. آشنایی با برنامه های کاربردی – علوم پزشکی وارستگان – 1نیمسال – (1400 – 1399)
 4. زبان انگلیسی پایه (برای دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت) – علوم پزشکی وارستگان – 1نیمسال – (1400)
 5. مدیریت فناوری در حوزه سلامت (داده کاوی) – علوم پزشکی وارستگان – 3نیمسال – (1399 – 1396)
 6. زبان انگلیسی عمومی (برای دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت) – علوم پزشکی وارستگان – 1نیمسال – (1399 – 1398)
 7. اصول مدیریت و برنامه ریزی خدمات تغذیه – علوم پزشکی وارستگان – 3نیمسال – (1399 – 1395)
 8. اصول مدیریت فردی و محیط کار – علوم پزشکی وارستگان – 1نیمسال – (1398)
 9. آزمایشگاه مبانی کامپیوتر – علوم پزشکی وارستگان – 1نیمسال – (1398)
 10. پروژه کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت – علوم پزشکی وارستگان – 4نیمسال – (1397تاکنون)
 11. برنامه نویسی و ساختماندادهها ( 1برنامهنویسی وب) – علوم پزشکی وارستگان – 2نیمسال – (1398 – 1396)
 12. زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطلاعات – 1علوم پزشکی وارستگان – 2نیمسال – (1398 – 1396)
 13. زبان انگلیسی تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت – 1علوم پزشکی وارستگان – 1نیمسال – (1397)
 14. برنامه نویسی و ساختماندادهها ( 2برنامهن ویسی پایتون) – علوم پزشکی وارستگان – 1نیمسال – (1397)
 15. فناوری اطلاعات سلامت – 1علوم پزشکی وارستگان – 4نیمسال – (1397 – 1395)
 16. فناوری اطلاعات سلامت – 2علوم پزشکی وارستگان – 1نیمسال – (1396 – 1395)
 17. فناوری اطلاعات سلامت – 3علوم پزشکی وارستگان – 1نیمسال – (1396)
 18. اصول مدیریت آزمایشگاه – علوم پزشکی وارستگان – 2نیمسال – (1396 – 1395)
 19. روشهای مطالعه و یادگیری – علوم پزشکی وارستگان – 6نیمسال – (1395 – 1392)
 20. آمار حیاتی (با نرمافزار – )SPSSعلوم پزشکی وارستگان – 3نیمسال – (1395 – 1393)
 21. کامپیوتر (مباحث فناوری اطلاعات پزشکی) – علوم پزشکی وارستگان – 6نیمسال – (1395 – 1392)
 22. اصول و مبانی مدیریت – دانشگاه پیام نور مشهد – 9نیمسال – (1389-1395)
 23. کارآفرینی و مهارتهای شغلی – علوم پزشکی وارستگان – 1نیمسال – (1394 – 1393)
 24. مدیریت توسعه فردی – علوم پزشکی وارستگان – 1نیمسال – (1393)
 25. مدیریت تفکر و ذهن – علوم پزشکی وارستگان – 3نیمسال – (1393 – 1392)
 26. فناوری اطلاعات برای مدیران – دانشگاه پیام نور مشهد – 2نیمسال – (1393 – 1392)
 27. پروژه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه پیام نور مشهد – 9نیمسال – (1393 – 1389)
 28. مهندسی نرم افزار – 1دانشگاه پیام نور مشهد – 6نیمسال – (1393 – 1391)
 29. مهندسی نرم افزار – 2دانشگاه پیام نور مشهد – 5نیمسال – (1393 – 1391)
 30. تجارت الکترونیک – دانشگاه پیام نور مشهد – 1نیمسال – (1391 – 1390)
 31. سیستمهای اطلاعات مدیریت – دانشگاه پیام نور مشهد – 3نیمسال – (1391 – 1389)
 32. مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات – دانشگاه پیام نور مشهد – 1نیمسال – (1391 – 1390)
 33. مدیریت و کنترل پروژههای فناوری اطلاعات – دانشگاه پیام نور مشهد – 1نیمسال – (1391 – 1390)
 34. داده پردازی (مباحث – )CSS ،JavaScript ،HTMLدانشگاه پیام نور مشهد – 2نیمسال – (1391 – 1389)
 35. سیستمهای اطلاعات در مدیریت – دانشگاه پیام نور مشهد – 1نیمسال – (1390 – 1389)
 36. آزمایشگاه کامپیوتر ( – )HTML, CSSدانشگاه پیام نور مشهد – 2نیمسال – (1390 – 1389)
 37. کاربرد کامپیوتر در مدیریت – 1دانشگاه پیام نور مشهد – 1نیمسال – (1390 – 1389)
 38. کاربرد کامپیوتر در مدیریت – 2دانشگاه پیام نور مشهد – 1نیمسال – (1390 – 1389)
 39. مبانی فناوری اطلاعات – دانشگاه امام رضا (ع) – 1نیمسال – (1390 – 1390)
 40. آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی – دانشگاه پیام نور مشهد – 1نیمسال – (1389 – 1388)
 41. ماشین نویسی ( 1آفیس و مبانی – )ITدانشگاه پیام نور مشهد – 3نیمسال – (1389 – 1387)
 42. ماشین نویسی – )HTML, CSS( 2دانشگاه پیام نور مشهد – 4نیمسال – (1389 – 1387)
 43. مدیریت کتابخانه – دانشگاه پیام نور مشهد – 1نیمسال – (1388 – 1388)
 44. کارآموزی ( 3شامل مباحث روش تحقیق) – دانشگاه پیام نور مشهد – 1نیمسال – (1388 – 1388)

تدریس در کارگاهها و دورههای آموزشی ( دورههای آموزشی بلند مدت)

 1. ابزار برتر کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسبوکار – ( 8ساعت، 1398)
 2. هوش هیجانی در محیط کار – کارخانه اترک شیمی – ( 8ساعت، 1397)
 3. تربیت کوچ حرفه ای – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسبوکار – ( 16ساعت، 1397)
 4. مدیر در نقش کوچ (کوچینگ برای مدیران) – کارخانه نیان الکترونیک– ( 12ساعت، 1397)
 5. 50 ابزار برتر کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسبوکار – ( 10ساعت، 1396)
 6. مهارتهای ارتباطی و ایجاد انگیزه در کارکنان – کارخانه کاشی فیروزه – ( 8ساعت، 1396)
 7. آشنایی با کوچینگ – دانشگاه صنعتی شریف – ( 8ساعت، 1396)
 8. طراحی سایت با – WordPressمرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان – ( 8ساعت، 1396)
 9. تیم سازی و کار تیمی – پارک علم و فناوری خراسان – ( 8ساعت، 1396)
 10. برنامه ریزی عملیاتی – موسسه مطالعات راهبردی نور – ( 23ساعت، 1395)
 11. کاربرد مهارتهای روانشناختی در کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسبوکار – ( 6ساعت، 1395)
 12. مهارتهای مدیریتی – کارخانه نیان الکترونیک – ( 10ساعت، 1395)
 13. مهارتهای کار تیمی – کارخانه نیان الکترونیک – ( 6ساعت، 1395)
 14. فرایند ایجاد تغییر با کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسبوکار – ( 8ساعت، 1395)
 15. آشنایی با کوچینگهای تخصصی – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسبوکار – ( 6ساعت، 1395)
 16. مهارتهای پایه کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسبوکار – ( 8ساعت 1395)
 17. کاربرد مهارتهای روانشناختی در کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسبوکار – ( 6ساعت، 1395)
 18. فرایند ایجاد تغییر با کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسبوکار – ( 8ساعت، 1394)
 19. فرآیند اجرای کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسبوکار – ( 6ساعت، 1394)
 20. مهارتهای کار تیمی – کارخانه نیان الکترونیک – ( 6ساعت، 1394)
 21. مهارتهای مدیریتی – کارخانه نیان الکترونیک – ( 12ساعت، 1394)
 22. مهارتهای پایه کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسبوکار – ( 10ساعت، 1394)
 23. آشنایی با کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسبوکار – ( 8ساعت، 1394)
 24. روش توسعه نرمافزار – RUPکارخانه نیان الکترونیک– ( 30ساعت، 1392)
 25. مهندسی نرمافزار – موسسه آموزش عالی آزاد دی سیستم – ( 20ساعت، 1391)
 26. روش تحقیق، مقاله نویسی و اقدام پژوهی – آموزش و پرورش خراسان رضوی – ( 24ساعت، 1391)
 27. سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی – آموزش و پرورش خراسان رضوی – ( 16ساعت، 1390)
 28. مهارتهای دستیابی به اطلاعات علمی و آموزشی – آموزش و پرورش خراسان رضوی – ( 32ساعت، 1389)
 29. مقاله نویسی و نگارش علمی ( 2دوره) – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان – ( 12ساعت، 1389)
 30. کارگاه جستجوی پیشرفته در اینترنت – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان – ( 12ساعت، 1389)
 31. کارگاه Wordپیشرفته ( 2دوره) – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان – ( 8ساعت، 1389)
 32. کارگاه Excelپیشرفته ( 2دوره) – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان – ( 8ساعت، 1389)
 33. Windows XP پیشرفته – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان – ( 16ساعت، 1388)
 34. دورههای مختلف مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات – موسسه آموزشی دانشجو – ( 2سال، 1385تا 1387)
 35. رایانه کار، آفیس، ،ICDLبرنامهنویسی ویندوز، برنامهنویسی وب و شبکههای کامپیوتری – موسسه آموزش کامپیوتر و فناوری اطلاعات پایتخت – ( 2سال، 1384تا 1384)

کارگاههای آموزشی کوتاه مدت

 1. مهارتهای ارتباطی با تاکید بر ارتباط بین استاد و دانشجو – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، 1400)
 2. کاربرد زبان برنامه نویسی پایتون در هوش مصنوعی – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، 1400)
 3. تکنیکهای حل مساله، تصمیمگیری و خلاقیت – کارخانه فراپخت – ( 2ساعت، 1400)
 4. رزومه نویسی – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، 1400)
 5. تکنیکهای متقاعدسازی – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، 1399)
 6. تفکر سیستمی – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، 1399)
 7. ایجاد تغییرات پایدار با عادتهای اتمی – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، 1399)
 8. مهارتهای کار تیمی – کارخانه کاشی فیروزه – ( 6ساعت، 1398)
 9. مقالهنویسی به زبان انگلیسی ( 2دوره) – علوم پزشکی وارستگان – ( 8ساعت، 1398)
 10. تاب آوری سازمانی – هتل ولایت – ( 4ساعت، 1398)
 11. ارتباط موثر – هتل ولایت – ( 4ساعت، 1398)
 12. چگونه رزومه تاثیرگذاری بنویسیم؟– علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت 1398)
 13. مدیریت به روش کوچینگ – علوم پزشکی وارستگان – ( 4ساعت، 1397)
 14. تبلیغات نویسی و کپی رایتینگ – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، 1397)
 15. مهارتهای کار تیمی – گروه صنعتی معدنی زرمهر – ( 4ساعت، 1397)
 16. مهارتهای کار تیمی – کارخانه حباب کف توس – ( 4ساعت، 1397)
 17. نظریه انتخاب گلاسر و کوچینگ – شرکت دانشبنیان رشد فرد و کسبوکار – ( 2ساعت، 1397)
 18. کاربردهای تجارت الکترونیک برای اصناف – دانشگاه فردوسی مشهد – ( 4ساعت، 1397)
 19. مسائل جاری مدیریتی اصناف – دانشگاه فردوسی مشهد – ( 4ساعت، 1397)
 20. آینده پژوهی فردی و شغلی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – ( 2ساعت، 1396)
 21. روش تدریس مطلوب – علوم پزشکی وارستگان – (ساعات، 1396)
 22. آشنایی با کوچینگ – شرکت دانشبنیان رشد فرد و کسبوکار – ( 4ساعت، 1396)
 23. مدیریت پروژه – موسسه مطالعات راهبردی نور – ( 3ساعت، 1396)
 24. مهارتهای کار تیمی – موسسه مطالعات راهبردی نور – ( 3ساعت، 1396)
 25. چگونه نوآوری را وارد کار خود کنیم؟ – موسسه مطالعات راهبردی نور – ( 3ساعت، 1395)
 26. برنامه ریزی به روش 4Gو کاربرد کوچینگ در آن– شرکت دانشبنیان رشد فرد و کسبوکار – ( 4ساعت، 1395)
 27. تکنیکهای خلاقیت و نوآوری – علوم پزشکی وارستگان – ( 4ساعت، 1395)
 28. برنامه ریزی و هدف گذاری سالانه – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت 1394)
 29. نظریه انتخاب گلاسر – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، 1394)
 30. آسیبهای شناختی فضای مجازی – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، 1394)
 31. نحوه تعامل مدیران و کارکنان – علوم پزشکی وارستگان – ( 4ساعت، 1394)
 32. کاربرد علوم شناختی در آموزش و تدریس – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، 1394)
 33. کارآفرینی و هوش مالی – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، 1394)
 34. تفکر مثبت – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت 1394)
 35. روش تدریس مسئله محور – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، 1393)
 36. فلسفه هوش مصنوعی و مدل کامپیوتری ذهن – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – ( 4ساعت، 1393)
 37. روشهای بهبود عملکرد فردی و حرفه ای – علوم پزشکی وارستگان – ( 4ساعت، 1393)
 38. برنامه ریزی کاری – علوم پزشکی وارستگان – ( 4ساعت، 1393)
 39. خطاهای فکری و شناختی در رفتار سازمانی – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، 1392)
 40. روشهای مطالعه و یادگیری – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، )
 41. آینده پژوهی، علم و هنر کشف آینده – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، 1392)
 42. آینده پژوهی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – ( 2ساعت، 1392)
 43. ادراک و خطاهای ادراکی در رفتار سازمانی – علوم پزشکی وارستگان – ( 4ساعت، 1392)
 44. مدیریت زمان – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، 1392)
 45. مدیریت زمان – گروه سرمایهگذاری صنعتی بازرگانی آریان کالا – ( 2ساعت، 1392)
 46. امنیت اطلاعات – علوم پزشکی وارستگان – ( 3ساعت، 1392)
 47. تکنیکهای خلاقیت و نوآوری – گروه سرمایهگذاری صنعتی بازرگانی آریان کالا – ( 3ساعت، 1392)
 48. فرآیند پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانها – شهرداری مشهد – ( 2ساعت، 1390)
 49. جستجوی پیشرفته در اینترنت – آموزش و پرورش خراسان رضوی – ( 4ساعت، 1389)
 50. روش مقاله نویسی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – ( 2ساعت، 1388)
 51. هوش مصنوعی و مدل کامپیوتری ذهن – مدرسه عالی نواب – ( 2ساعت، 1386)

کتاب ها

 1. یاسر متحدین، مصطفی جهانگیر. (1400). کوچینگ چیست؟ انتشارات نگاه نوین
 2. غلامرضا مرادی، فاطمه مقبلی، محمدرضا مظاهری، مصطفی جهانگیر. (1400). مدیریت اطلاعات سلامت. انتشارات حیدری.
 3. غلامحسین رادمردقدیری، مصطفی جهانگیر. (1400). مدیر سرآمد با کوچینگ مدیر عامل. انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
 4. غلامحسین رادمردقدیری، مصطفی جهانگیر. (1399). کوچ حرفهای شوید. انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
 5. غلامحسین رادمردقدیری، مصطفی جهانگیر. (1399). کوچینگ برای مدیران و رهبران. انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
 6. غلامحسین رادمردقدیری، مصطفی جهانگیر، فاطمه پاک. (1398). مهارتهای پایه کوچینگ بر اساس مدل .ARNAچاپ و نشر بازرگانی.
 7. استیو مکشین، ماریآنوون گلینو. (1397). رفتار سازمانی: فرایندهای تیمی و سازمانی. ترجمه: علیرضا خوراکیان، سیدهنرگس راهنما، مصطفی جهانگیر. انتشارات سخن گستر.
 8. لین گرودزکی، وندی آلن. (1397). کسب و کار کوچینگ. ترجمه: غلامحسین رادمرد قدیری، مصطفی جهانگیر، الهام بهپور، فاطمه خریدار. انتشارات سخن گستر.
 9. جیلیان جونز، رو گورل. (1396). 50 ابزار برتر کوچینگ. ترجمه: غلامحسین رادمردقدیری، مصطفی جهانگیر، فاطمه خریدار، الهام بهپور. انتشارات آبان برتر.
 10. استیو مکشین، ماریآنوون گلینو. (1395). رفتار سازمانی: رفتار و فرایندهای فردی. ترجمه: علیرضا خوراکیان، مصطفی جهانگیر، سیدهنرگس راهنما. انتشارات آبان برتر.
 11. مصطفی جهانگیر، حسین امین التجار، مرضیه فروتن. (1394). مباحث کاربردی رفتار سازمانی: رفتار نوآورانه، رفتار اشتراک دانش، تعلق خاطر کاری. نشر مرندیز

 مقالات مجلات

1. Khorakian, A.*, Jahangir, M. & Rahi. S. (Manuscript in preparation). Job Demands of Remote Working During The Covid-19 Pandemic and Remote Work Performance: The Mediating Role of Remote Work Satisfaction And Moderation of Digital Literacy and Cyberslacking.
2. Khorakian, A.*, Jahangir, M. & Rahi. S. (Manuscript in preparation). The Effect of Social Isolation and Fear of Covid-19 on Job Satisfaction and Remote Work Productivity During The Covid-19 Pandemic: The Moderating Role of Gender and Self-Discipline
3. Jahangir, M., Khorakian, A.*, Baregheh, A., Heidari, A. & Saadatyar, F. (Submitted). Household food waste behavior: The role of religious orientations, emotional intelligence, and spiritual wellbeing. Journal of Environmental Planning and Management. (IF: 2.735)
4. Khorakian, A.*, Baregheh, A., Eslami, G., Yazdani, N., Maharati, Y., & Jahangir, M. (2021). Creativity and Paternalistic Leadership in A Developing Country’s Restaurants: The Role of Job Embeddedness and Career Stage. International Journal of Tourism Research. 23(4), 677-689. Doi: 10.1002/jtr.2434 (IF: 2.585)
5. Khorakian, A.*, Hemsworth, D., Jahangir, M., Maharati, Y., Bagherpour, E. S., & Muterera, J. (2020). The Effects of Religious Orientations on Malevolent Creativity: Role of Positive Emotions and Spiritual Intelligence. Creativity Research Journal, 32(4), 421-430. Doi: 10.1080/10400419.2020.1818491 (IF: 1.315)
6. Khorakian, A.*, Mohammadi Shahroodi, H., Jahangir, M., & Nikkhah Farkhani, Z. (2019). Innovative Work Behavior in Public Organizations: The Roles of Ethical and Knowledge Sharing Behaviors. Creativity Research Journal, 31(2), 164-173. Doi: 10.1080/10400419.2019.1607444 (IF: 0.886)
7. Khorakian, A.*, & Jahangir, M. (2018). The Impact of Social Network on The Innovative Behavior of IT Professionals: What Is The Role of Sharing Mistakes?. E+M Economics and Management, 21(3), 188-204. Doi: 10.15240/tul/001/2018-3-012 (IF: 1.311)
8. Amintojjar, H., Yarahmadi, F.*, Foroutan, M., Jahangir, M. (2014). Evaluation of External Factor in Hospitality Market and Necessity of Implementing Blue Ocean Strategy through Creating Value Innovation A Case Study of 5-Star Hotels in Mashhad. Asian Journal of Research in Marketing. 4(10)

9. مصطفی جهانگیر*، علیرضا خوراکیان. (پذیرفته شده). ارائه مدل ریسکهای فرایند مدیریت تغییر در بیمارستانهای آموزشی. مجله اطلاعرسانی پزشکی نوین.
10. مصطفی جهانگیر، علیرضا خوراکیان*، سیدسعید مرتضوی، سیداحسان الهی. (1399). مدلسازی تفسیری ساختاری ریسکهای تحول سازمانی در دانشگاههای علوم پزشکی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. دوره ،25شماره .2
11. مصطفی جهانگیر، علیرضا خوراکیان*، سیدسعید مرتضوی، سیداحسان الهی. (1398). الگوی مدیریت خطر (ریسک) طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی. فصلنامه علمی پژوهشی پایش. دوره ،18شماره .4
12. زهرا نیکخواه فرخانی*، علیرضا خوراکیان، مصطفی جهانگیر، حامد محمدی. (1396). تبیین مولفههای رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهری. فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری. دوره ،12شماره .4
13. علیرضا خوراکیان*، مصطفی جهانگیر، زهرا نیکخواه فرخانی، حامد محمدی. (1396). تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقی کارکنان. فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری. دوره ،12شماره .2
14. مصطفی جهانگیر، علیرضا خوراکیان*، محمد لگزیان. (1395). بررسی تأثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش میانجی اشتراک گذاری اشتباهات. نشریه علمی پژوهشى مدیریت نوآورى. دوره ،5شماره .1

15. علیرضا خوراکیان، مصطفی جهانگیر*، الناز توتونچی صراف، ریحانه قطب شریف. (1395). بررسی اثر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهد. مجله علمی ترویجی انرژی ایران. دوره ،19شماره .4
16. علیرضا خوراکیان
*، مصطفی جهانگیر، مرضیه فروتن، منصوره دهقان. (1394). تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیلگری عوامل سازمانی انسانی و فناوری در شرکتهای دانش بنیان. فصلنامه علمی پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه. دوره ،28 شماره .2

 مقالات کنفرانس ها

1. Alireza Khorakian, Mostafa Jahangir*, Hussein Amintojjar, Marziyeh Foroutan. Investigating the role of knowledge-oriented organizational culture and leadership as moderators on the effect of knowledge management on innovation .7th International Knowledge Management conference-Beheshti Intl. Tehran. February 2015

2. غلامرضا مرادی*، مصطفی جهانگیر، محمدرضا مظاهری، فاطمه عارفی. سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک سلامت همراه. سومین کنگره بین المللی تله مدیسین ایران؛ ویزیت الکترونیک یا ویزیت حضوری. اردیبهشت 1398
3. مریم افشاری، زین العابدین رحمانی، مصطفی جهانگیر*، مرضیه فروتن. بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی فعالان سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد بر اساس مدل دنیسون. ششمین كنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری با تأكید بر شهر اسلامی (دانشگاه فردوسی مشهد). آبان 1393
4. حسین امین التجار*، مرضیه فروتن، مصطفی جهانگیر، مجتبی خانی. ارزیابی عوامل خارجی بخش هتلداری و ضرورت خلق نوآوری ارزش از طریق استراتژی اقیانوس آبی (مطالعه موردی هتلهای 5ستاره مشهد). اولین همایش ملی بازاریابی، فرصتها و چالشها (دانشگاه فردوسی مشهد). اردیبهشت 1393
5. محمد محرابیون محمدی*، مصطفی جهانگیر، مسعود مدیری زاده. ارائه چارچوبی جهت انتخاب چارچوب معماری سازمانی سیستمهای فرماندهی و کنترل بر اساس مدل زنجیره ارزش پورتر و کارت امتیازی متوازن. ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ) (C4Iایران (دانشگاه شهید بهشتی). آذر 1391
6. راحله مقامی*، مصطفی جهانگیر، مهدی ملامطلبی، حمید رستگاری. مطالعه و بررسی وضعیت عوامل موثر بر مدیریت دانش (فناوری اطلاعات و آموزشهای سازمانی) در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. اسفند 1391
7. مصطفی جهانگیر*، مرضیه فروتن. مطالعه و بررسی وضعیت کسب، نگهداری، اشتراک و بکارگیری دانش و تجربیات در پروژههای عمرانی شهرداری مشهد و ارائه پیشنهادات مناسب. اولین كنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویكرد شهری (دانشگاه آزاد اسلامی مشهد). بهمن 1390

 پایان نامه ها

 1. مصطفی جهانگیر. (1398). ارائه مدل فرایندی ریسکهای تحول سازمانی در دانشگاههای علوم پزشکی. پایاننامه دکتری تخصصی
 2. مصطفی جهانگیر. (1393). بررسی تاثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش میانجی رفتار اشتراک دانش. پایاننامه کارشناسی ارشد
 3. مصطفی جهانگیر. (1389). مطالعه و بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاهها و ارائه پیشنهادات مناسب (مطالعه موردی: دانشگاه مشهد). پایاننامه کارشناسی ارشد
 4. مصطفی جهانگیر. (1386). طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و بررسی کاربرد داده کاوی در این سیستم. پایان نامه کارشناسی

 مقالات نشریات

 1. مصطفی جهانگیر. (1395). صنایع فرهنگی و نقش آن در رونق تولید ملی. نشریه مدیران فردا. دوره ،14شماره .29
 2. مصطفی جهانگیر. (1391). داده کاوی و کاربردهای آن در تجارت و کسب و کار. نشریه الگوریتم.
 3. مصطفی جهانگیر. (1391). تجارت همراه، روشها، ابزارها و ساختارها. نشریه الگوریتم

 یادداشت ها

 1. اینفلوئنسر مارکتینگ چیست و چگونه میتوان آن را بشکل مؤثری بکار گرفت؟ – وبسایت چطور –  www.chetor.com – (1396)
 2. چرا بعضی افراد هرگز موفق نمیشوند؟ – وبسایت چطور (1396) –  www.chetor.com
 3. 10 نشانه که میگوید شما باهوش هستید اما خودتان خبر ندارید – وبسایت چطور (1396) – www.chetor.com
 4. معرفی سبکهای مدیریت تعارض در سازمان – وبسایت چطور (1396) – www.chetor.com
 5. استراتژی محتوا و راهکارهایی برای طراحی هوشمندانه آن – وبسایت چطور (1396) – www.chetor.com
 6. روش دلفی و راهنمای گام به گام استفاده از آن در پژوهش – وبسایت چطور(1396) – www.chetor.com
 7. ضعف نظارت در نظام مدیریتی ایران عامل قانونگریزی – خبرگزاری فارس – (1396)
 8. معضل قانونگریزی در نظام مدیریتی ایران – خبرگزاری فارس – (1396)
 9. استعدادیابی حلقه مفقوده در انتخاب رشته کنکور سراسری – خبرگزاری فارس – (1396)
 10. آسیب شناسی نظام آموزش عالی: تب تحصیلات تکمیلی در سرمای بازار کار – پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش موسسه فرهنگی و هنری خراسان (پایگاه رصد) – (1393)
 11. مدیریت رفتار در فضای مجازی: اینترنت چه تاثیری بر سبک مطالعه افراد دارد؟ – پایگاه رصد – (1393)
 12. مدیریت رفتار در فضای مجازی: بازی پست الکترونیک با رفتار و روان کاربران – پایگاه رصد – (1393)
 13. مدیریت رفتار در فضای مجازی: بلایی که اینترنت سر تفکر انسانها میآورد – پایگاه رصد – (1393)
 14. پدیده ناپرهیزی آنلاین در اینترنت: ریشه تفاوتهای شخصیت واقعی و مجازی افراد چیست؟ – پایگاه رصد – (1393)
 15. نگاهی متفاوت به یک بازی فوتبال: تمثیل مدیریتی بازی ایران و آرژانتین – پایگاه رصد – (1393)
 16. سرمایه گذاری ریسک پذیر، راهی برای تامین مالی شرکتهای دانش بنیان – پایگاه رصد – (1393)
 17. نقش پارکهای علم و فناوری در موفقیت کارآفرینی دانش بنیان – پایگاه رصد – (1393)
 18. نمونه های موفق کارآفرینی دانشبنیان در کشور هند: الگوی کارآفرینی دانشبنیان در کشورهای در حال توسعه – پایگاه رصد – (1392)
 19. نمونه های موفق کارآفرینی دانشبنیان در کشور آمریکا: دره سیلیکون تجربه موفقی از کارآفرینی دانشبنیان – پایگاه رصد –(1392)
 20. دانشگاه نسل سوم: کارآفرین، ارزش آفرین و ثروت آفرین – پایگاه رصد – (1392)
 21. مشق تحول: بایستههای تحول در نظام مدیریت منابع انسانی آموزش و پرورش (انگیزش، ارزیابی عملکرد) – پایگاه رصد –(1392)
 22. مشق تحول: بایستههای تحول در نظام مدیریت منابع انسانی آموزشو پرورش (توانمندسازی، مدیریت دانش) – پایگاه رصد (1392) – 23
 23. مشق تحول: بایستههای تحول در نظام مدیریت منابع انسانی آموزشوپرورش (جذب و نگهداشت، سازماندهی) – پایگاه رصد (1392)
 24. ویژگیهای مدیریت نوآوری در چین – پایگاه رصد – (1392)
 25. چشمانداز و نقش آن در نگرش الهام بخش به آینده – پایگاه رصد – (1391)
 26. آسیبشناسی محتوایی رسانهها: مثبت نگری؛ پدیده مورد غفلت رسانههای امروز – پایگاه رصد – (1391)
 27. جایگاه علوم و فناوریهای همگرا در اولویت پژوهشی کشور – پایگاه رصد – (1391)
 28. عصر اقتصاد دانش بنیان و تحول فرصتهای شغلی: درآینده چه کسانی بیکار می مانند؟ – پایگاه رصد – (1391)
 29. آینده پژوهی مشاغل: مشاغل آینده و ویژگیهای آنها – پایگاه رصد – (1391)
 30. نگاهی آسیبشناسانه به اینترنت: اینترنت چه آسیبهایی بر تواناییهای ذهنی انسان وارد میکند؟ – پایگاه رصد – (1391)
 31. مدیریت دانشگران؛ نسل جدید منابع انسانی متخصص در سازمانها – پایگاه رصد – (1391)
 32. نقش فرهنگ سازمانی در تبادل دانش – پایگاه رصد – (1391)
 33. نقش صنایع فرهنگی در تولید ملی – پایگاه رصد – (1391)
 34. مدیریت نیروهای فرهنگی در سازمانهای فرهنگی با رویکرد فرایندی (مدیریت فعالیتهای نیروهای فرهنگی) – پایگاه رصد – (1391)
 35. مدیریت نیروهای فرهنگی در سازمانهای فرهنگی با رویکرد فرایندی (مدیریت آموزش نیروهای فرهنگی) – پایگاه رصد – (1391)
 36. مدیریت نیروهای فرهنگی در سازمانهای فرهنگی با رویکرد فرایندی (مدیریت پشتیبانی نیروهای فرهنگی) – پایگاه رصد – (1390)
 37. مفاهیم نوین سواد در جامعه دانایی محور – پایگاه رصد – (1390)
 38. ضرورت، موانع و نتایج ارائه خدمات الکترونیکی در نظام اداری کشور – پایگاه رصد – (1390)
 39. آلودگی اطلاعات؛ دستاورد عصر انفجار اطلاعات – پایگاه رصد – (1390)

 طرح های پژوهشی

 1. طراحی برنامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول – دانشگاه فردوسی مشهد – (1400)
 2. برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه گردشگری خراسان رضوی – پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد – (1400)
 3. طرح کسب و کار فروشگاه اینترنتی کالای ایرانی – پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد – (1397)
 4. عارضه یابی مدیریت منابع انسانی – شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد – (1396)
 5. بررسی وضعیت اخلاق سازمانی در شهرداری مشهد – شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد – (1394)
 6. تجزیه و تحلیل شغلی و طراحی ساختار سازمانی جدید سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری – سازمان میادین میوه و ترهبار و سازماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد – (1394)
 7. طراحی الگوی توانمندسازی و توسعه مدیران آینده شهرداری مشهد – شهرداری مشهد و اندیشکده توسعه منطقهای خراسان رضوی – (1393)

 طرح های مطالعاتی و تحقیق و توسعه

 1. طراحی دوره آموزشی تربیت پژوهشگر – مدرسه عالی نواب – (1397)
 2. مطالعات بازار مرکز خرید معلم – هلدینگ باهر – (1394)
 3. طراحی الگوی مدیریت هلدینگ باهر – هلدینگ باهر – (1394)
 4. بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی فعالان فرهنگی بر اساس مدل دنیسون و ارایه پیشنهادات مناسب – سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد – (1392)
 5. طراحی مدل سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی فعالان فرهنگی – سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد – (1392)
 6. طراحی مدل انگیزش فعالان فرهنگی – سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد – (1392)
 7. طراحی الگوی مدیریت بازرسان افتخاری – شهرداری مشهد – (1394)
 8. برنامه استراتژیک مراکز خرید و اقامت – شرکت پایش راهبرد منطقه شرق – (1393)
 9. مدیریت بهره برداری از مراکز خرید – شرکت پایش راهبرد منطقه شرق – (1393)
 10. نظام مدیریت منابع انسانی سازمان فروش مراکز خرید و اقامت – شرکت پایش راهبرد منطقه شرق – (1393)
 11. بازاریابی و رفتار مصرف کننده مراکز خرید و اقامت – شرکت پایش راهبرد منطقه شرق – (1392)
 12. سیستم اطلاعات مدیریت فعالان فرهنگی – سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد – (1391)
 13. تحلیل سامانه مدیریت پرونده الکترونیک کارمندان – اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی – (1390)
 14. تحلیل سیستم اطلاعاتی تحت وب مدیریت نظام پیشنهادها – اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی – (1390)
 15. تحلیل سیستم تحت وب مدیریت مشاوران جوان شهرداری مشهد – گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد – (1390)
 16. طرح گردشگری آموزشی – علوم پزشکی وارستگان – (1389)

 راهنمایی پایان نامه ها و پروژه های دانشجویان

 1. طراحی و پیادهسازی نرم افزار تحت وب پرسشنامه بسامد خوراکی و مقایسه آن با نسخه کاغذی – علوم پزشکی وارستگان – الهه سروری – (1400)
 2. طراحی و ارزیابی کاربردپذیری اپلیکیشن تلفن همراه برای ترویج سبک زندگی سالم – علوم پزشکی وارستگان – امیرحسین صفائی نژاد – (1400)
 3. بررسی میزان رضایتمندی مراجعهکنندگان آزمایشگاه پردیس از نحوه ارائه خدمات – علوم پزشکی وارستگان – میرعلی دانش – (1400)
 4. بررسی تاثیر آموزش الکترونیک بر تحمل دردهای چرخه قاعدگی – علوم پزشکی وارستگان – سعیده ناصحیان – (1400)
 5. مقایسه عملکرد سه الگوریتم دادهکاوی در تشخیص عارضههای بیماری دیابت – علوم پزشکی وارستگان – امیر احمدی – (1398)
 6. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم نوبتدهی آنلاین پزشکان از دیدگاه بیماران – علوم پزشکی وارستگان – مهدی حافظنیا – (1398)
 7. طراحی و پیادهسازی اپلیکیشن سلامت همراه در خودمراقبتی بیماران جراحیشده بیمارستان – علوم پزشکی وارستگان – امیر قوانلو – (1398)
 8. بررسی عوامل موثر بر وزن کم نوزادان هنگام تولد در شهر مشهد با استفاده از دادهکاوی – علوم پزشکی وارستگان – سمیه رضایی – (1398)
 9. مطالعه و بررسی رفتار سازمانی در سازمانهای مجازی و الکترونیکی – دانشگاه پیام نور مشهد – زکیه حسینی – (1392)
 10. مطالعه و بررسی مدل کامپیوتری ذهن و هوش مصنوعی از دیدگاه علوم شناختی و کامپیوتر – دانشگاه پیام نور مشهد –تکتم ساورعلیا – (1392)
 11. مطالعه و بررسی آینده پژوهی فناوری اطلاعات – دانشگاه پیام نور مشهد – ناهید محمودی – (1392)
 12. طراحی و پیاده سازی سامانه تحت وب مدیریت مراکز مشاوره روانشناسی – دانشگاه پیام نور مشهد – محسن سنجی – (1391)
 13. طراحی و پیاده سازی سامانه تحت وب آموزش هوشمند زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور مشهد زهرا عابدی (1391)
 14. طراحی و پیاده سازی سامانه تحت وب مدیریت ساختار سازمانی و تشکیلات و انتصابات دانشگاه پیام نور مشهد اصغر حسینی (1391)
 15. طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت محتوا ( )CMSویژه دانشگاهها دانشگاه پیام نور مشهد سمیه حسنی (1391)
 16. طراحی و پیاده سازی سامانه تحت وب سنجش و پایش فرهنگ سازمانی دانشگاه پیام نور مشهد سمانه زارع (1391)
 17. طراحی و پیادهسازی سامانه تحت وب تستهای روانشناسی شناختی دانشگاه پیام نور مشهد شیرین دیانی (1391)
 18. طراحی و پیاده سازی سامانه تحت وب مدیریت محتوای ( )CMSموسسات آموزشی دانشگاه پیام نور مشهد سمیه حسینی (1390)
 19. بررسی امکان سنجی دورکاری در شرکت توزیع نیروی برق مشهد و ارائه چارچوب اجرای آن دانشگاه پیام نور مشهد بهاره ترشیزی (1390)

 فعالیتهای آکادمیک

 1. هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت–مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان–(مهر1392-تاکنون)
 2. استاد مدعو گروه مدیریت–دانشگاه فردوسی مشهد–(مهر1393-تاکنون)

 فعالیتهای مدیریتی واجرایی

 1. رئیس–مرکز آموزش عالیعلومپزشکی وارستگان–(بهمن1398-تاکنون)
 2. قائم مقام رئیس–علوم پزشکی وارستگان–(تیر1395-بهمن1398)
 3. معاون دانشجویی و فرهنگی–علوم پزشکی وارستگان–(آبان1392–آبان1400)
 4. مدیرفناوری اطلاعات–علوم پزشکی وارستگان–(تیر1392-تاکنون)
 5. کوچینگ و مشاوره تحصیلی و شغلی–مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان–(مهر1392-تاکنون)
 6. مسئول امور پژوهشی،کتابخانه وانتشارات–علوم پزشکی وارستگان–(آذر1388-فروردین1390)
 7. مدیرفناوری اطلاعات و اطلاع رسانی–علومپزشکی وارستگان–(بهمن1387-فروردین1390)
 8. مدیرآموزشگاه مهارتهای پیشرفته فنی وحرفه ای–علوم پزشکی وارستگان–(مهر1389-فروردین1390)

 داوری مقالات در مجلات و همایش ها

 1. عضو کمیته علمی چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقای سلامت با تاکید بر سلامت هوشمند – (1400)
 2. عضو کمیته علمی همایش و داوری مقالات سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت با محوریت پرستاری – (1399)
 3. داور مقالات  Int. J. of Productivity and Quality Management  (2020)
 4. داوری مقالات مجله علمی رشد فناوری – (1388)
 5. عضو کمیته داوری لیگ رباتهای نمایشی مسابقات کشوری رباتیک دانشگاه پیام نور PNUOPEN (1391)
 6. عضو کمیته علمی کنفرانس و داوری مقالات اولین كنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویكرد شهری – ()1390

 عضویت در شوراها و کمیته ها

 1. عضو شورای پژوهشی علوم پزشکی وارستگان – (شهریور – 1393تاکنون)
 2. عضو شورای آموزشی علوم پزشکی وارستگان – (مهر – 1392تاکنون)
 3. عضو شورای فرهنگی علوم پزشکی وارستگان – (مهر – 1392تاکنون)
 4. عضو شورای مدیران (هیات رئیسه) علوم پزشکی وارستگان – (مهر – 1392تاکنون)

 جوایز و افتخارات

 1. رتبه اول از نظر معدل در بین دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – دانشگاه فردوسی مشهد -1393 – معدل:  19.32
 2. رتبه دوم از نظر معدل در بین دانشجویان دکتری مدیریت رفتاری – دانشگاه فردوسی مشهد – 1398 – معدل: 18.54

 شرکت در دوره های آموزشی بلندمدت

 1. دوره فلوشیپ پژوهشی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – ( 44ساعت، )13
 2. دوره فرعی روانشناسی (گذراندن تعدادی از دروس کارشناسی شامل: روانشناسی شخصیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی تحولی 1و ،2مباحث اساسی در روانشناسی 1و ،2روانشناسی یادگیری، روانشناسی اجتماعی، و روانشناسی فیزیولوژیک) –دانشگاه فردوسی مشهد – ( 374ساعت، 1394تا )1397
 3. اصول روانشناسی و مشاوره دانشجویان (شامل روانشناسی رشد جوان، روشهای گزارش نویسی مشاوره، و فنون مشاوره) – علوم پزشکی وارستگان – ( 20ساعت، )1394
 4. روشهای نوین تدریس (شامل نحوه ارتباط با دانشجو، ارزشیابی آموزشی، روش تدریس مستقیم و غیر مستقیم، روش تدریس تعاملی، روش تدوین طرح درس، مهارتهای ITتدریس، پاورپوینت استاندارد) – علوم پزشکی وارستگان – ( 14ساعت، )1393
 5. آشنایی با روش تحقیق و مشاوره نوین آماری با کمک نرمافزار – SPSSدانشگاه فردوسی مشهد – ( 16ساعت، )1391
 6. ارزیابی کار و زمان – مرکز آموزش نیروی انسانی – ( 30ساعت، )1390
 7. اصول و مفاهیم سازماندهی – مرکز آموزش نیروی انسانی – ( 20ساعت، )1390
 8. آموزشهای کاربردی و اثربخشی آنها – مرکز آموزش نیروی انسانی – ( 24ساعت، )1389
 9. مدیریت آموزشگاههای مهارتهای پیشرفته فنیوحرفهای – مرکز مهارتهای پیشرفته فنیوحرفهای – ( 60ساعت، )1389
 10. فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و نرمافزار تخصصی سیستمهای نظام جامع انفورماتیک – مرکز تربیت معلم نسیبه تهران – ( 32ساعت، )1389
 11. برنامهنویسی – Visual Basic.Netمرکز مهارتهای پیشرفته فنیوحرفهای – ( 32ساعت، )

شرکت در کارگاه های آموزشی کوتاه مدت

 1. ارزشیابی آموزشی – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، تیر )1400
 2. رزومه نویسی – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، خرداد )1400
 3. سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی – Moodleعلوم پزشکی وارستگان – ( 4ساعت، فروردین )1400
 4. نقش سلامت دیجیتال در مدیریت کووید – 19دانشگاه علوم پزشکی لرستان – ( 2ساعت، بهمن )1399
 5. کووید 19و پزشکی از راه دور – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – ( 2ساعت، مرداد )1399
 6. کمکهای اولیه – علوم پزشکی وارستگان – ( 6ساعت، تیر )1399
 7. آینده پژوهی علوم تغذیه – علوم پزشکی وارستگان– ( 2ساعت، تیر )1399
 8. کار عمیق – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، خرداد )1399
 9. آینده پژوهی علوم آزمایشگاهی – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، اردیبهشت )1399
 10. آنچه یک استاد یا کارمند علوم پزشکی باید از فلسفه بداند – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، بهمن )1398
 11. شناخت تیپهای شخصیتی بر اساس مدل – DISCعلوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، شهریور )1398
 12. گزارش نویسی و تحلیل دادههای گزارش – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، خرداد )1397
 13. تولید محتوای آموزشی با – Camtasiaعلوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، اردیبهشت )1397
 14. روشهای نوین تدریس با تاکید بر مبنای انتخاب آنها – علوم پزشکی وارستگان – ( 4ساعت، بهمن )1396
 15. مدیریت شبکههای اجتماعی – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، دی )1396
 16. فن بیان – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، آبان )1395
 17. انواع تیپ شخصیتی بر اساس مدل – MBTIعلوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، آبان )13
 18. استعدادیابی بر مبنای مدل کلیفتون – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، شهریور )1395
 19. تندخوانی – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، شهریور )1395
 20. هدف گذاری – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، شهریور )1395
 21. مهارت جرات ورزی – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، آبان )1394
 22. مدیریت رفتار در فضای مجازی – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، تیر )1394
 23. مهارتهای مدیریت زمان، تصمیم گیری و حل مسئله – علوم پزشکی وارستگان – ( 4ساعت، تیر )1394
 24. نرم افزار – Adobe Photoshopعلوم پزشکی وارستگان – ( 4ساعت، آذر )1393
 25. اصول و تکنیکهای فنگ شویی – علوم پزشکی وارستگان – ( 2ساعت، خرداد )1393
 26. بازاریابی ،3حرکت به سمت روح مشتری – دانشگاه فردوسی مشهد – ( 8ساعت، آبان )1391
 27. مهندسی ارزش – شهرداری مشهد – ( 2ساعت، آذر )1390
 28. روش تحقیق و پژوهش – مرکز آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش – ( 6ساعت، آذر )1390
 29. طرح ارزشیابی مشاغل خاص – مرکز آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش – ( 6ساعت، آذر )1390
 30. روش تحقیق پیشرفته – علوم پزشکی وارستگان – ( 8ساعت، اردیبهشت )1389
 31. بیوانفورماتیک – علوم پزشکی وارستگان – ( 8ساعت، بهمن )1399
 32. لینوکس و نرمافزارهای متن باز – دانشگاه امام رضا(ع) مشهد – ( 8ساعت، اردیبهشت )1385
 33. مدیریت داده در Oracleو سیستم عامل – Linuxمرکز آموزش داده پردازی تون – ( 3ساعت، مهر )13

 شرکت در همایش ها

 1. چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقای سلامت با تاکید بر سلامت هوشمند – علوم پزشکی وارستگان – (آبان )1400
 2. نهمین همایش ملی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – (بهمن )1396
 3. هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش – مرکز همایشهای شهید بهشتی تهران – (بهمن )1393
 4. ششمین كنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری با تأكید بر شهر اسلامی – دانشگاه فردوسی مشهد – (آبان )1393
 5. اولین همایش ملی بازاریابی، فرصتها و چالشها – دانشگاه فردوسی مشهد – (اردیبهشت )1393
 6. اولین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – (اسفند )1391
 7. ششمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ( – )C4Iدانشگاه شهید بهشتی – (آذر )1391
 8. اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری – دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – (بهمن )1390
 9. سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – (بهمن )13

ارسال پیغام

  گالری تصاویر