دکتر مصطفی جهانگیر

عضو هیات علمی

گروه فناوری اطلاعات سلامت

سمت:

ریاست مرکز

بیوگرافی

از سال 1392 به عنوان عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت و معاون دانشجویی فرهنگی علوم پزشکی وارستگان و از سال 1395 با حفظ سمت به عنوان قائم مقام رئیس مرکز و از بهمن 1398 به عنوان رئیس مرکز مشغول به کار هستم. تحصیلات دانشگاهی من از کارشناسی تا دکتری تخصصی در رشته های فناوری اطلاعات و مدیریت بوده است. علایق آموزشی و پژوهشی من دو حوزه بین رشته ای «مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت» و «مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در دانشگاه‎های علوم پزشکی و سازمان‎های بهداشتی درمانی» است. بر این موضوع تاکید دارم که دانشجویان در کلاس‎های درس، دانش‎ها و مهارت‎هایی را فرا بگیرند که در بازار کار برای آن‎ها تقاضا وجود دارد و باعث افزایش ضریب اشتغال‎پذیری آن‎ها در آینده کاریشان می شود.

پیشینه تحصیلات دانشگاهی:

مقطع: دکتری تخصصی (PhD) رشته تحصیلی: مدیریت دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

مقطع: کارشناسی ارشد دوم رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد

مقطع: کارشناسی ارشد اول رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مقطع: کارشناسی رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه: دانشگاه امام رضا(ع)

علایق پژوهشی:

 1. داده کاوی و تحلیل داده‎ های بالینی (Clinical data mining and data Analytics)
 2. تحول دیجیتال در حوزه سلامت  (Digital transformation in healthcare)
 3. دوراپزشکی  (Tele medicine)
 4. نقش شبکه‎ های اجتماعی در حوزه سلامت (The role of social networks in healthcare)
 5. آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی (ٍe-Learning in medical sciences)

دوره کارشناسی ارشد

 1. مدیریت تحول و تفکر استراتژیک – دانشگاه فردوسی مشهد – 1نیمسال – ( – 1400تاکنون)
 2. مدیریت انتقال تکنولوژی – دانشگاه فردوسی مشهد – 2نیمسال – ( – 1397تاکنون)
 3. مدیریت تغییر و تحول – کالج دانشگاه فردوسی مشهد – 3نیمسال – ( – 1398تاکنون)
 4. مدیریت دانش در سازمانها – دانشگاه فردوسی مشهد – 3نیمسال – (1399 – 1396)
 5. مدیریت تحول در سازمانهای دولتی – دانشگاه فردوسی مشهد – 1نیمسال – (1399)
 6. مدیریت توسعه و تحول سازمان – دانشگاه فردوسی مشهد – 1نیمسال – (1399)
 7. مدیریت تحول و اجرای برنامههای استراتژیک – دانشگاه فردوسی مشهد – 1نیمسال – (1398 – 1397)
 8. مدیریت منابع انسانی در سازمانهای صنعتی – دانشگاه فردوسی مشهد – 1نیمسال – (1398)
 9. مدیریت تکنولوژی و نوآوری – دانشگاه فردوسی مشهد – 1نیمسال – (1397)
 10. رفتار سازمانی پیشرفته – دانشگاه فردوسی مشهد – 2نیمسال – (1396 – 1395)
 11. راهبردهای مدیریت منابع انسانی – مؤسسه آموزش عالی عطار – 1نیمسال – ( – 1400تاکنون)
 12. رفتار سازمانی پیشرفته – مؤسسه آموزش عالی عطار – 3نیمسال – (1400 – 1398)
 13. مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی برای دندانپزشکان – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – 2نیمسال – (1396 – 1394)
 14. سیستم های اطلاعرسانی پزشکی – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان – 4نیمسال – (1396 – 1392)
 15. آمار و روش پژوهش پیشرفته – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان – 1نیمسال – (1395)

دوره کارشناسی
1 .برنامه نویسی پیشرفته )برنامه نویسی وب( – علوم پزشکی وارستگان – 2 نیمسال – )1399 – تاکنون)
2 .اصول مدیریت – علوم پزشکی وارستگان – 3 نیمسال – )1397 – تاکنون )
3 .آشنایی با برنامه ها ی کاربردی – علوم پزشکی وارستگان – 1 نیمسال – (1399 – 1400)
4 .زبان انگلیسی پایه برای دانشجویان فناوری اطالعات سلامت( – علوم پزشکی وارستگان – 1 نیمسال – (1400)
5 .مدیریت فناوری در حوزه سلامت داده کاوی( – علوم پزشکی وارستگان – 3 نیمسال –(1396 – 1399)
6 .زبان انگلیسی عمومی برای دانشجویان فناوری اطالعات سلامت علوم پزشکی وارستگان – 1 نیمسال – (1398 – 1399)
7 .اصول مدیریت و برنامه ریزی خدمات تغذیه – علوم پزشکی وارستگان – 3 نیمسال – (1395 – 1399)
8 .اصول مدیریت فردی و محیط کار – علوم پزشکی وارستگان – 1 نیمسال – (1398)
9 .آزمایشگاه مبانی کامپیوتر – علوم پزشکی وارستگان – 1 نیمسال – (1398)
10 .پروژه کارشناسی فناوری اطالعات سلامت – علوم پزشکی وارستگان – 4 نیمسال – (1397 – تاکنون )
11 .برنامه نویسی و ساختمان داده ها 1 برنامه نویسی وب(علوم پزشکی وارستگان – 2 نیمسال  (1396 – 1398 )
12 .زبان انگلیسی تخصصی فناوری اطلاعات 1 – علوم پزشکی وارستگان – 2 نیمسال (1396 – 1398)
13 .زبان انگلیسی تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت  1 – علوم پزشکی وارستگان – 1 نیمسال ( 1397)
14 .برنامه نویسی و ساختمان داده ها 2( برنامه نویسی پایتون( علوم پزشکی وارستگان – 1 نیمسال –1397 )
15 .فناوری اطلاعات سلامت 1 – علوم پزشکی وارستگان – 4 نیمسال –(1395 – 1397)
16 .فناوری اطلاعات سلامت 2 – علوم پزشکی وارستگان – 1 نیمسال – (1395 – 1396)
17 .فناوری اطلاعات سلامت 3 – علوم پزشکی وارستگان – 1 نیمسال – (1396)
18 .اصول مدیریت آزمایشگاه – علوم پزشکی وارستگان – 2 نیمسال – (1395 – 1396)
19 .روش های مطالعه و یادگیری – علوم پزشکی وارستگان – 6 نیمسال – (1392 – 1395)
20 .آمار حیاتی با نرم افزار SPSS – علوم پزشکی وارستگان – 3 نیمسال – (1393 – 1395)
21 .کامپیوتر مباحث فناوری اطلاعات پزشکی علوم پزشکی وارستگان – 6 نیمسال – (1392 – 1395 )
22 .اصول و مبانی مدیریت – دانشگاه پیام نور مشهد – 9 نیمسال – (1389 – 1395)
23 .کارآفرینی و مهارت های شغلی – علوم پزشکی وارستگان – 1 نیمسال – (1393 – 1394)
24 .مدیریت توسعه فردی – علوم پزشکی وارستگان – 1 نیمسال – (1393)
25 .مدیریت تفکر و ذهن – علوم پزشکی وارستگان – 3 نیمسال –(1392 – 1393)
26 .فناوری اطالعات برای مدیران – دانشگاه پیام نور مشهد – 2 نیمسال – (1392 – 1393)
27 .پروژه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات– دانشگاه پیام نور مشهد – 9 نیمسال – (1389 – 1393)
28 .مهندسی نرم افزار 1 – دانشگاه پیام نور مشهد – 6 نیمسال – (1391 – 1393)
29 .مهندسی نرم افزار 2 – دانشگاه پیام نور مشهد – 5 نیمسال – (1391 – 1393)
30 .تجارت الکترونیک – دانشگاه پیام نور مشهد – 1 نیمسال – )1390 – 1391)
31 .سیستم ها ی اطالعات مدیریت – دانشگاه پیام نور مشهد – 3 نیمسال – (1389 – 1391)
32 .مدیریت استراتژیک فناوری اطالعات – دانشگاه پیام نور مشهد – 1 نیمسال – (1390 – 1391)
33 .مدیریت و کنترل پروژه ها ی فناوری اطالعات – دانشگاه پیام نور مشهد – 1 نیمسال – (1390 – 1391 )
34 .داده پردازی مباحث HTML ،JavaScript ،CSS – دانشگاه پیام نور مشهد – 2 نیمسال – (1389 – 1391 )
35 .سیستم ها ی اطلاعات در مدیریت – دانشگاه پیام نور مشهد – 1 نیمسال – (1389 – 1390)
36 .آزمایشگاه کامپیوتر (CSS, HTML – )دانشگاه پیام نور مشهد – 2 نیمسال – (1389 – 1390)
37 .کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 – دانشگاه پیام نور مشهد – 1 نیمسال – (1389 – 1390)
38 .کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 – دانشگاه پیام نور مشهد – 1 نیمسال – (1389 – 1390)
39 .مبانی فناوری اطلاعات – دانشگاه امام رضا – 1 نیمسال – (1390 – 1390)
40 .آشنایی با بانک ها ی اطلاعاتی علوم انسانی – دانشگاه پیام نور مشهد – 1 نیمسال – (1388 – 1389)
41 .ماشین نویسی 1( آفیس و مبانی IT – )دانشگاه پیام نور مشهد – 3 نیمسال – )1387 – 1389)
42 .ماشین نویسی 2( CSS, HTML – )دانشگاه پیام نور مشهد – 4 نیمسال – (1387 – 1389)
43 .مدیریت کتابخانه – دانشگاه پیام نور مشهد – 1 نیمسال – (1388 – 1388 )
44 .کارآموزی 3 شامل مباحث روش تحقیق دانشگاه پیام نور مشهد – 1 نیمسال – (1388 – 1388)

دوره های آموزشی بلند مدت

1 .50 ابزار برتر کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب وکار (8 ساعت، 1398)
2 .هوش هیجانی در محیط کار – کارخانه اترک شیمی (8 ساعت، 1397 )
3 .تربیت کوچ حرفه ای – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب وکار (16 ساعت، 1397 )
4 .مدیر در نقش کوچ (کوچینگ برای مدیران) کارخانه نیان الکترونیک (12 ساعت، 1397)
5 .50 ابزار برتر کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب وکار (10 ساعت، 1396)
6 .مهارت ها ی ارتباطی و ایجاد انگیزه در کارکنان – کارخانه کاشی فیروزه (8 ساعت، 1396)
7 .آشنایی با کوچینگ – دانشگاه صنعتی شریف (8 ساعت، 1396)
8 .طراحی سایت با WordPress – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان (8 ساعت، 1396)
9 .تیم سازی و کار تیمی – پارک علم و فناوری خراسان (8 ساعت، 1396)
10 .برنامه ریزی عملیاتی – موسسه مطالعات راهبردی نور (23 ساعت، 1395 )
11 .کاربرد مهارت های روانشناختی در کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب وکار ( 6 ساعت، 1395 )
12 .مهارت ها ی مدیریتی – کارخانه نیان الکترونیک  (10 ساعت، 1395 )
13 .مهارت ها ی کار تیمی – کارخانه نیان الکترونیک ( 6 ساعت، 1395 )
14 .فرایند ایجاد تغییر با کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب وکار  (8 ساعت، 1395)
15 .آشنایی با کوچینگ ها ی تخصصی – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب وکار ( 6 ساعت، 1395 )
16 .مهارت ها ی پایه کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب وکار (8 ساعت 1395)
17 .کاربرد مهارت های روان شناختی در کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب وکار (6 ساعت، 1395 )
18 .فرایند ایجاد تغییر با کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب وکار (8 ساعت، 1394)
19 .فرآیند اجرای کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب وکار (6 ساعت، 1394)
20 .مهارت ها ی کار تیمی – کارخانه نیان الکترونیک(6 ساعت، 1394)
21 .مهارت ها ی مدیریتی – کارخانه نیان الکترونیک (12 ساعت، 1394)
22 .مهارت ها ی پایه کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب وکار (10 ساعت، 1394)
23 .آشنایی با کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب وکار (8 ساعت، 1394 )
24 .روش توسعه نرم افزار RUP – کارخانه نیان الکترونیک(30 ساعت، 1392)
25 .مهندسی نرم افزار – موسسه آموزش عالی آزاد دی سیستم (20 ساعت، 1391 )
26 .روش تحقیق، مقاله نویسی و اقدام پژوهی – آموزش و پرورش خراسان رضوی (24 ساعت، 1391 )
27 .سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی – آموزش و پرورش خراسان رضوی (16 ساعت، 1390)
28 .مهارتهای دستیابی به اطلاعات علمی و آموزشی – آموزش و پرورش خراسان رضوی (32 ساعت، 1389 )
29 .مقاله نویسی و نگارش علمی(2 دوره) مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان (12 ساعت، 1389 )
30 .کارگاه جستجوی پیشرفته در اینترنت – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان (12 ساعت، 1389 )
31 .کارگاه Word پیشرفته (2 دوره ) مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان (8 ساعت، 1389)
32 .کارگاه Excel پیشرفته (2 دوره ) مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان (8 ساعت، 1389)
33 .XP Windows پیشرفته – مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان (16 ساعت، 1388)
34 .دوره ها ی مختلف مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات – موسسه آموزشی دانشجو (2 سال، 1385 تا 1387)
35 .رایانه کار، آفیس، ICDL ،برنامه نویسی ویندوز، برنامه نویسی وب و شبکه های کامپیوتری – موسسه آموزش کامپیوتر و فناوری
اطلاعات پایتخت (2 سال، 1384 تا 1384)

کارگاه های آموزشی کوتاه مدت
1 .مهارت های ارتباطی با تاکید بر ارتباط بین استاد و دانشجو – علوم پزشکی وارستگان ( 2 ساعت، 1400)
2 .کاربرد زبان برنامه نویسی پایتون در هوش مصنوعی – علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت، 1400 )
3 .تکنیک های حل مساله، تصمیم گیری و خالقیت – کارخانه فراپخت (2 ساعت، 1400)
4 .رزومه نویسی – علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت، 1400)
5 .تکنیک ها ی متقاعدسازی – علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت، 1399 )
6 .تفکر سیستمی – علوم پزشکی وارستگان ( 2 ساعت، 1399)
7 .ایجاد تغییرات پایدار با عادت های اتمی – علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت، 1399)
8 .مهارت ها ی کار تیمی – کارخانه کاشی فیروزه (6 ساعت، 1398)
9 .مقاله نویسی به زبان انگلیسی ( 2 دوره ) علوم پزشکی وارستگان (8 ساعت، 1398)
10 .تاب آوری سازمانی – هتل والیت (4 ساعت، 1398 )
11 .ارتباط موثر – هتل والیت (4 ساعت، 1398)
12 .چگونه رزومه تاثیرگذاری بنویسیم ؟علوم پزشکی وارستگان( 2 ساعت 1398)
13 .مدیریت به روش کوچینگ – علوم پزشکی وارستگان (4 ساعت، 1397 )
14 .تبلیغات نویسی و کپی رایتینگ – علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت، 1397 )
15 .مهارت ها ی کار تیمی – گروه صنعتی معدنی زرمهر ( 4 ساعت، 1397 )
16 .مهارت ها ی کار تیمی – کارخانه حباب کف توس ( 4 ساعت، 1397 )
17 .نظریه انتخاب گالسر و کوچینگ – شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب وکار (2 ساعت، 1397)
18 .کاربردهای تجارت الکترونیک برای اصناف – دانشگاه فردوسی مشهد –(4 ساعت، 1397)
19 .مسائل جاری مدیریت ی اصناف – دانشگاه فردوسی مشهد (4 ساعت، 1397 )
20 .آینده پژوهی فردی و شغلی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد (2 ساعت، 1396)
21 .روش تدریس مطلوب – علوم پزشکی وارستگان(ساعات، 1396 )
22 .آشنایی با کوچینگ – شرکت دانشبنیان رشد فرد و کسب وکار(4 ساعت، 1396)
23 .مدیریت پروژه – موسسه مطالعات راهبردی نور (3 ساعت، 1396)
24 .مهارت ها ی کار تیمی – موسسه مطالعات راهبردی نور – )3 ساعت، 1396)
25 .چگونه نوآوری را وارد کار خود کنیم؟ – موسسه مطالعات راهبردی نور (3 ساعت، 1395)
26 .برنامه ریزی به روش 4G و کاربرد کوچینگ در آن– شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب وکار (4 ساعت، 1395)
27 .تکنیک ها ی خلاقیت و نوآوری – علوم پزشکی وارستگان ( 4 ساعت، 1395 )
28 .برنامه ریزی و هدف گذاری سالانه – علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت 1394 )
29 .نظریه انتخاب گلسر – علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت، 1394)
30 .آسیب های شناختی فضای مجازی – علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت، 1394)
31 .نحوه تعامل مدیران و کارکنان – علوم پزشکی وارستگان (4 ساعت، 1394)
32 .کاربرد علوم شناختی در آموزش و تدریس – علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت، 1394)
33 .کارآفرینی و هوش مالی – علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت، 1394)
34 .تفکر مثبت – علوم پزشکی و ارستگان (2 ساعت 1394)
35 .روش تدریس مسئله محور – علوم پزشکی وارستگان(2 ساعت، 1393)
36 .فلسفه هوش مصنوعی و مدل کامپیوتری ذهن – دانشگاه علوم پزشکی مشهد (4 ساعت، 1393)
37 .روش های بهبود عملکرد فردی و حرفه ای – علوم پزشکی وارستگان( 4 ساعت، 1393)
38 .برنامه ریزی کاری – علوم پزشکی وارستگان (4 ساعت، 1393 )
39 .خطاهای فکری و شناختی در رفتار سازمانی – علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت، 1392)
40 .روش های مطالعه و یادگیری – علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت، 1392)
41 .آینده پژوهی ، علم و هنر کشف آینده – علوم پزشکی وارستگان (2 ساعت، 1392)
42 .آینده پژوهی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد(2 ساعت، 1392 )
43 .ادراک و خطاهای ادراکی در رفتار سازمانی – علوم پزشکی وارستگان ( 4 ساعت، 1392)
44 .مدیریت زمان – علوم پزشکی وارستگان ( 2 ساعت، 1392)
45 .مدیریت زمان – گروه سرمایه گذاری صنعتی بازرگانی آریان کال (2 ساعت، 1392)
46 .امنیت اطلاعات علوم پزشکی وارستگان ( 3 ساعت، 1392)
47 .تکنیک ها ی خلاقیت و نوآوری – گروه سرمایه گذاری صنعتی بازرگانی آریان کاال (3 ساعت، 1392)
48 .فرآیند پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها – شهرداری مشهد (2 ساعت، 1390)
49 .جستجوی پیشرفته در اینترنت – آموزش و پرورش خراسان رضوی ( 4 ساعت، 1389)
50 .روش مقاله نویسی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد (2 ساعت، 1388)
51 .هوش مصنوعی و مدل کامپیوتری ذهن – مدرسه عالی نواب (2 ساعت، 1386)

کتاب‌ها

 1. یاسر متحدین، مصطفی جهانگیر(1400 )کوچینگ چیست؟ انتشارات نگاه نوین
 2. غلامرضا مرادی، فاطمه مقبلی، محمدرضا مظاهری، مصطفی جهانگیر(1400) مدیریت اطلاعات سلامت. انتشارات حیدری.
 3. غلامحسین رادمردقدیری، مصطفی جهانگیر (1400 ) مدیر سرآمد با کوچینگ مدیر عامل. انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
 4. غلامحسین رادمردقدیری، مصطفی جهانگیر (1399 ) کوچ حرفه ای شو ید،  انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
 5. غلامحسین رادمردقدیری، مصطفی جهانگیر( 1399 )کوچینگ برای مدیران و رهبران. انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
 6. غلامحسین رادمردقدیری، مصطفی جهانگیر، فاطمه پاک (1398)مهارت های پایه کوچینگ بر اساس مدل ARNA .چاپ و نشر بازرگانی
 7. استیو مک شین، ماریآن وون گلینو (1397 )رفتار سازمانی: فرایندهای تیمی و سازمانی. ترجمه: علیرضا خوراکیان، سیده نرگس راهنما،  مصطفی جهانگیر، انتشارات سخن گستر
 8. لین گرودزکی، وندی آلن(1397 )کسب و کار کوچینگ. ترجمه: غلامحسین رادمرد قدیری، مصطفی جهانگیر، الهام بهپور، فاطمه خریدار. انتشارات سخن گستر
 9. جیلیان جونز، رو گورل(1396) 50 ابزار برتر کوچینگ. ترجمه: غالمحسین رادمردقدیری، مصطفی جهانگیر، فاطمه خریدار، الهام بهپور. انتشارات آبان برتر.
 10. ستیو مکش ین، ماریآن وون گلینو (1395) رفتار سازمانی: رفتار و فرایندهای فردی. ترجمه: علیرضا خوراکیان، مصطفی جهانگیر، سیده نرگس راهنما. انتشارات آبان برتر.
 11.  مصطفی جهانگیر، حسین امین التجار، مرضیه فروتن (1394) مباحث کاربردی رفتار سازمانی: رفتار نوآورانه، رفتار اشتراک دانش، تعلق خاطر کاری. نشر مرندیز.

مقالات مجلات 

1. Khorakian, A.*, Jahangir, M. & Rahi. S. (Manuscript in preparation). Job Demands of Remote Working During The Covid-19 Pandemic and Remote Work Performance: The Mediating Role of Remote Work Satisfaction And Moderation of Digital Literacy and Cyberslacking.

2. Khorakian, A.*, Jahangir, M. & Rahi. S. (Manuscript in preparation). The Effect of Social Isolation and Fear of Covid-19 on Job Satisfaction and Remote Work Productivity During The Covid-19 Pandemic: The Moderating Role of Gender and Self-Discipline

3. Jahangir, M., Khorakian, A.*, Baregheh, A., Heidari, A. & Saadatyar, F. (Submitted). Household food waste behavior: The role of religious orientations, emotional intelligence, and spiritual wellbeing. Journal of Environmental Planning and Management. (IF: 2.735)

4. Khorakian, A.*, Baregheh, A., Eslami, G., Yazdani, N., Maharati, Y., & Jahangir, M. (2021). Creativity and Paternalistic Leadership in A Developing Country’s Restaurants: The Role of Job Embeddedness and Career Stage. International Journal of Tourism Research. 23(4), 677-689. Doi: 10.1002/jtr.2434 (IF: 2.585)

5. Khorakian, A.*, Hemsworth, D., Jahangir, M., Maharati, Y., Bagherpour, E. S., & Muterera, J. (2020). The Effects of Religious Orientations on Malevolent Creativity: Role of Positive Emotions and Spiritual Intelligence. Creativity Research Journal, 32(4), 421-430. Doi: 10.1080/10400419.2020.1818491 (IF: 1.315)

6. Khorakian, A.*, Mohammadi Shahroodi, H., Jahangir, M., & Nikkhah Farkhani, Z. (2019). Innovative Work Behavior in Public Organizations: The Roles of Ethical and Knowledge Sharing Behaviors. Creativity Research Journal, 31(2), 164-173. Doi: 10.1080/10400419.2019.1607444 (IF: 0.886)

7. Khorakian, A.*, & Jahangir, M. (2018). The Impact of Social Network on The Innovative Behavior of IT Professionals: What Is The Role of Sharing Mistakes?. E+M Economics and Management, 21(3), 188-204. Doi: 10.15240/tul/001/2018-3-012 (IF: 1.311)

8. Amintojjar, H., Yarahmadi, F.*, Foroutan, M., Jahangir, M. (2014). Evaluation of External Factor in Hospitality Market and Necessity of Implementing Blue Ocean Strategy through Creating Value Innovation A Case Study of 5-Star Hotels in Mashhad. Asian Journal of Research in Marketing. 4(10)

9 . مصطفی جهانگیر*، علیرضا خوراکیان،( پذیرفته شده) ارائه مدل ریسک های فرایند مدیریت تغییر در بیمارستان های آموزشی، مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین.

10 . مصطفی جهانگیر، علیرضا خوراکیان*، سیدسعید مرتضوی، سیداحسان الهی.( 1399) مدلسازی تفسیری ساختاری ریسکهای تحول سازمانی در دانشگا ههای علوم پزشکی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان . دوره 25 ، شماره 2.

11 . مصطفی جهانگیر، علیرضا خوراکیان*، سیدسعید مرتضوی، سیداحسان الهی.( 1398) الگوی مدیریت خطر (ریسک) طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی فصلنامه علمی پژوهشی پایش . دوره 18 ، شماره 4.

12 . زهرا نیکخواه فرخانی*، علیرضا خوراکیان، مصطفی جهانگیر، حامد محمدی( 1396) تبیین مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهری. فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری. دوره 12 ، شماره 4 .
13 . علیرضا خوراکیان*، مصطفی جهانگیر، زهرا نیکخواه فرخانی، حامد محمدی( 1396) تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار اخلاقی کارکنان. فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناور ی. دوره 12 ، شماره 2 .
14 . مصطفی جهانگیر، علیرضا خوراکیان*، محمد لگزیان.( 1395) بررسی تأثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش میانجی اشتراک گذاری اشتباهات، نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، دوره 5 شماره 1.

15. علیرضا خوراکیان، مصطفی جهانگیر، الناز توتونچی صراف، ریحانه قطب شریف ( 1395 ) بررسی اثر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهد. مجله علمی ترویجی انرژی ای ران. دوره 19 ، شماره 4 .

16. علیرضا خوراکیان*، مصطفی جهانگیر، مرضیه فروتن، منصوره دهقان( 1394) تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیلگری عوامل سازمانی انسانی و فناوری در شرک ته ای دانش بنیان. فصلنامه علمی پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه. دوره 28 ،شماره 2

مقالات کنفرانس ها

1. Alireza Khorakian, Mostafa Jahangir*, Hussein Amintojjar, Marziyeh Foroutan. Investigating the role of knowledge-oriented organizational culture and leadership as moderators on the effect of knowledge management on innovation .7th International Knowledge Management conference-Beheshti Intl. Tehran. February 2015

2. غلامرضا مرادی*، مصطفی جهانگیر، محمدرضا مظاهری، فاطمه عارفی. سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک سلامت همراه. سومین کنگره بین المللی تله مدیسین ایران؛ ویزیت الکترونیک یا ویزیت حضوری. اردیبهشت 1398
3. مریم افشاری، زین العابدین رحمانی، مصطفی جهانگیر*، مرضیه فروتن. بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی فعالان سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد بر اساس مدل دنیسون. ششمین كنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری با تأكید بر شهر اسلامی (دانشگاه فردوسی مشهد). آبان 1393
4. حسین امین التجار*، مرضیه فروتن، مصطفی جهانگیر، مجتبی خانی. ارزیابی عوامل خارجی بخش هتلداری و ضرورت خلق نوآوری ارزش از طریق استراتژی اقیانوس آبی (مطالعه موردی هتلهای 5ستاره مشهد). اولین همایش ملی بازاریابی، فرصتها و چالشها (دانشگاه فردوسی مشهد). اردیبهشت 1393
5. محمد محرابیون محمدی*، مصطفی جهانگیر، مسعود مدیری زاده. ارائه چارچوبی جهت انتخاب چارچوب معماری سازمانی سیستمهای فرماندهی و کنترل بر اساس مدل زنجیره ارزش پورتر و کارت امتیازی متوازن. ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ) (C4Iایران (دانشگاه شهید بهشتی). آذر 1391
6. راحله مقامی*، مصطفی جهانگیر، مهدی ملامطلبی، حمید رستگاری. مطالعه و بررسی وضعیت عوامل موثر بر مدیریت دانش (فناوری اطلاعات و آموزشهای سازمانی) در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. اسفند 1391
7. مصطفی جهانگیر*، مرضیه فروتن. مطالعه و بررسی وضعیت کسب، نگهداری، اشتراک و بکارگیری دانش و تجربیات در پروژههای عمرانی شهرداری مشهد و ارائه پیشنهادات مناسب. اولین كنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویكرد شهری (دانشگاه آزاد اسلامی مشهد). بهمن 1390

 پایان نامه ها

 1. مصطفی جهانگیر. (1398). ارائه مدل فرایندی ریسکهای تحول سازمانی در دانشگاههای علوم پزشکی. پایاننامه دکتری تخصصی
 2. مصطفی جهانگیر. (1393). بررسی تاثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش میانجی رفتار اشتراک دانش. پایاننامه کارشناسی ارشد
 3. مصطفی جهانگیر. (1389). مطالعه و بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاهها و ارائه پیشنهادات مناسب (مطالعه موردی: دانشگاه مشهد). پایاننامه کارشناسی ارشد
 4. مصطفی جهانگیر. (1386). طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و بررسی کاربرد داده کاوی در این سیستم. پایان نامه کارشناسی

طرح های پژوهشی

 1. طراحی برنامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول – دانشگاه فردوسی مشهد – (1400)
 2. برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه گردشگری خراسان رضوی – پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد – (1400)
 3. طرح کسب و کار فروشگاه اینترنتی کالای ایرانی – پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد – (1397)
 4. عارضه یابی مدیریت منابع انسانی – شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد – (1396)
 5. بررسی وضعیت اخلاق سازمانی در شهرداری مشهد – شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد – (1394)
 6. تجزیه و تحلیل شغلی و طراحی ساختار سازمانی جدید سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری – سازمان میادین میوه و ترهبار و سازماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد – (1394)
 7. طراحی الگوی توانمندسازی و توسعه مدیران آینده شهرداری مشهد – شهرداری مشهد و اندیشکده توسعه منطقه ای خراسان رضوی – (1393)

 یادداشت ها

 1. اینفلوئنسر مارکتینگ چیست و چگونه میتوان آن را بشکل مؤثری بکار گرفت؟ – وبسایت چطور –  www.chetor.com – (1396)
 2. چرا بعضی افراد هرگز موفق نمیشوند؟ – وبسایت چطور (1396) –  www.chetor.com
 3. 10 نشانه که میگوید شما باهوش هستید اما خودتان خبر ندارید – وبسایت چطور (1396) – www.chetor.com
 4. معرفی سبکهای مدیریت تعارض در سازمان – وبسایت چطور (1396) – www.chetor.com
 5. استراتژی محتوا و راهکارهایی برای طراحی هوشمندانه آن – وبسایت چطور (1396) – www.chetor.com
 6. روش دلفی و راهنمای گام به گام استفاده از آن در پژوهش – وبسایت چطور(1396) – www.chetor.com
 7. ضعف نظارت در نظام مدیریتی ایران عامل قانونگریزی – خبرگزاری فارس – (1396)
 8. معضل قانون گریزی در نظام مدیریتی ایران – خبرگزاری فارس – (1396)
 9. استعدادیابی حلقه مفقوده در انتخاب رشته کنکور سراسری – خبرگزاری فارس – (1396)
 10. آسیب شناسی نظام آموزش عالی: تب تحصیلات تکمیلی در سرمای بازار کار – پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش موسسه فرهنگی و هنری خراسان (پایگاه رصد) – (1393)
 11. مدیریت رفتار در فضای مجازی: اینترنت چه تاثیری بر سبک مطالعه افراد دارد؟ – پایگاه رصد – (1393)
 12. مدیریت رفتار در فضای مجازی: بازی پست الکترونیک با رفتار و روان کاربران – پایگاه رصد – (1393)
 13. مدیریت رفتار در فضای مجازی: بلایی که اینترنت سر تفکر انسانها میآورد – پایگاه رصد – (1393)
 14. پدیده ناپرهیزی آنلاین در اینترنت: ریشه تفاوتهای شخصیت واقعی و مجازی افراد چیست؟ – پایگاه رصد – (1393)
 15. نگاهی متفاوت به یک بازی فوتبال: تمثیل مدیریتی بازی ایران و آرژانتین – پایگاه رصد – (1393)
 16. سرمایه گذاری ریسک پذیر، راهی برای تامین مالی شرکتهای دانش بنیان – پایگاه رصد – (1393)
 17. نقش پارکهای علم و فناوری در موفقیت کارآفرینی دانش بنیان – پایگاه رصد – (1393)
 18. نمونه های موفق کارآفرینی دانشبنیان در کشور هند: الگوی کارآفرینی دانشبنیان در کشورهای در حال توسعه – پایگاه رصد – (1392)
 19. نمونه های موفق کارآفرینی دانشبنیان در کشور آمریکا: دره سیلیکون تجربه موفقی از کارآفرینی دانشبنیان – پایگاه رصد –(1392)
 20. دانشگاه نسل سوم: کارآفرین، ارزش آفرین و ثروت آفرین – پایگاه رصد – (1392)
 21. مشق تحول: بایسته های تحول در نظام مدیریت منابع انسانی آموزش و پرورش (انگیزش، ارزیابی عملکرد) – پایگاه رصد –(1392)
 22. مشق تحول: بایسته های تحول در نظام مدیریت منابع انسانی آموزشو پرورش (توانمندسازی، مدیریت دانش) – پایگاه رصد (1392)
 23. مشق تحول: بایسته های تحول در نظام مدیریت منابع انسانی آموزشوپرورش (جذب و نگهداشت، سازماندهی) – پایگاه رصد (1392)
 24. ویژگیهای مدیریت نوآوری در چین – پایگاه رصد – (1392)
 25. چشم انداز و نقش آن در نگرش الهام بخش به آینده – پایگاه رصد – (1391)
 26. آسیب شناسی محتوایی رسانه ها: مثبت نگری؛ پدیده مورد غفلت رسانه های امروز – پایگاه رصد – (1391)
 27. جایگاه علوم و فناوریهای همگرا در اولویت پژوهشی کشور – پایگاه رصد – (1391)
 28. عصر اقتصاد دانش بنیان و تحول فرصتهای شغلی: درآینده چه کسانی بیکار می مانند؟ – پایگاه رصد – (1391)
 29. آینده پژوهی مشاغل: مشاغل آینده و ویژگیهای آنها – پایگاه رصد – (1391)
 30. نگاهی آسیب شناسانه به اینترنت: اینترنت چه آسیبهایی بر تواناییهای ذهنی انسان وارد میکند؟ – پایگاه رصد – (1391)
 31. مدیریت دانشگران؛ نسل جدید منابع انسانی متخصص در سازمانها – پایگاه رصد – (1391)
 32. نقش فرهنگ سازمانی در تبادل دانش – پایگاه رصد – (1391)
 33. نقش صنایع فرهنگی در تولید ملی – پایگاه رصد – (1391)
 34. مدیریت نیروهای فرهنگی در سازمانهای فرهنگی با رویکرد فرایندی (مدیریت فعالیتهای نیروهای فرهنگی) – پایگاه رصد – (1391)
 35. مدیریت نیروهای فرهنگی در سازمانهای فرهنگی با رویکرد فرایندی (مدیریت آموزش نیروهای فرهنگی) – پایگاه رصد – (1391)
 36. مدیریت نیروهای فرهنگی در سازمانهای فرهنگی با رویکرد فرایندی (مدیریت پشتیبانی نیروهای فرهنگی) – پایگاه رصد – (1390)
 37. مفاهیم نوین سواد در جامعه دانایی محور – پایگاه رصد – (1390)
 38. ضرورت، موانع و نتایج ارائه خدمات الکترونیکی در نظام اداری کشور – پایگاه رصد – (1390)
 39. آلودگی اطلاعات؛ دستاورد عصر انفجار اطلاعات – پایگاه رصد – (1390)

طرحهای مطالعاتی و تحقیق و توسعه

 1. طراحی دوره آموزشی تربیت پژوهشگر مدرسه عالی نواب( 1397 )
 2.  مطالعات بازار مرکز خرید معلم هلدینگ باهر ( 1394 )
 3.  طراحی الگوی مدیریت هلدینگ باهر ( 1394)
 4.  بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی فعالان فرهنگی بر اساس مدل دنیسون و ارایه پیشنهادات مناسب سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد (1392 )
 5. طراحی مدل سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی فعالان فرهنگی سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد ( 1392 )
 6.  طراحی مدل انگیزش فعالان فرهنگی سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد (1392 )
 7.  طراحی الگوی مدیریت بازرسان افتخاری شهرداری مشهد (1394 )
 8.  برنامه استراتژیک مراکز خرید و اقامت شرکت پایش راهبرد منطقه شرق (1393 )
 9.  مدیریت بهره برداری از مراکز خرید شرکت پایش راهبرد منطقه شرق (1393 )
 10. نظام مدیریت منابع انسانی سازما ن فروش مراکز خرید و اقامت شرکت پایش راهبرد منطقه شرق (1393 )
 11.  بازاریابی و رفتار مصرف کننده مراکز خرید و اقامت شرکت پایش راهبرد منطقه شرق( 1392 )
 12.  سیستم اطلاعات مدیریت فعالان فرهنگی سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد( 1391 )
 13. تحلیل سامانه مدیریت پرونده الکترونیک کارمندان اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ( 1390 )
 14.  تحلیل سیستم اطلاعاتی تحت وب مدیریت نظام پیشنهاده اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی (1390 )
 15. تحلیل سیستم تحت و ب مدیریت مشاوران جوان شهرداری مشهد
 16. طر ح گردشگری آموزشی علوم پزشکی وارستگان( 1389)

راهنمایی پایان نامه ها و پروژ ه های دانشجویان

 1. طراحی و پیاد ه سازی نر م افزار تحت و ب پرسشنامه بسامد خوراکی و مقایسه آ ن با نسخه کاغذی – علوم پزشکی وارستگان –الهه سروری – ( 1400 )
  2 . طراحی و ارزیابی کاربردپذیری اپلیکیشن تلفن همراه برای تروی ج سبک زندگی سالم – علوم پزشکی وارستگان – امیرحسین صفائی نژاد – ( 1400 )
  3 . بررسی میزا ن رضایتمندی مراجعه کنندگان آزمایشگاه پردیس ا ز نحو ه ارائه خدما ت – علوم پزشکی وارستگان – میرعلی دانش – ( 1400 )
  4 . بررسی تاثیر آموزش الکترونیک بر تحمل دردهای چرخه قاعدگی – علوم پزشکی وارستگان – سعیده ناصحیان – ( 1400 )
  5 . مقایسه عملکرد سه الگوریتم داده کاوی د ر تشخیص عارضه های بیماری دیابت – علوم پزشکی وارستگان – امیر احمدی – ( 1398 )
  6 . بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم نوبت دهی آنلاین پزشکا ن ا ز دیدگاه بیماران – علوم پزشکی وارستگان – مهدی حافظ نیا – ( 1398 )
  7 . طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن سلامت همراه د ر خود مراقبتی بیمارا ن جراحی  شده بیمارستان – علوم پزشکی وارستگان – امیر قوانلو – ( 1398 )
  8 . بررسی عوامل موثر بر وزن کم نوزادان هنگام تولد در شهر مشهد با استفاده ا ز داد ه کاوی – علوم پزشکی وارستگان – سمیه رضایی – ( 1398 )
  9 . مطالعه و بررسی رفتار سازمانی د ر سازمان ها ی مجازی و الکترونیکی – دانشگاه پیام نور مشهد – زکیه حسینی – ( 1392 )
  10 . مطالع ه و بررس ی مد ل کامپیوتر ی ذه ن و هو ش مصنوع ی ا ز دیدگا ه علو م شناختی و کامپیوت ر – دانشگاه پیام نور مشهد – تکتم
  ساورعلیا – ( 1392 )
  11 . مطالعه و بررسی آینده پژوهی فناوری اطلاعات – دانشگاه پیام نور مشهد – ناهید محمودی – ( 1392 )
  12 . طراحی و پیاده سازی سامانه تحت وب مدیریت مراکز مشاوره روا نشناسی – دانشگاه پیام نور مشهد – محسن سنجی – ( 1391 )
 2. 13. طراح ی و پیاده سازی سامانه تحت وب آموزش هوشمند زبا ن انگلیسی  – دانشگاه پیام نور مشهد – زهرا عابدی – ( 1391 )
  14 . طراحی و پیاده سازی سامانه تحت و ب مدیریت ساختا ر سازمانی و تشکیلات و انتصابات – دانشگاه پیام نور مشهد – اصغر حسینی – ( 1391 )
  15 . طرا حی و پیاده ساز ی سامانه مدیریت محتو ا ( CMS ) و یژه دانشگا هها – دانشگاه پیام نور مشهد – سمیه حسنی – ( 1391 )
  16 . طرا حی و پیاده سازی سامانه تحت وب سنجش و پایش فرهنگ سازمانی – دانشگاه پیام نور مشهد – سمانه زارع – ( 1391 )
  17 . طراحی و پیاده سازی سامانه تحت وب تستهای روانشناسی شناختی – دانشگاه پیام نور مشهد – شیرین دیانی – ( 1391 )
  18 . طراحی و پیاده سازی سامانه تحت و ب مدیریت محتوا ی ( CMS ) موسسات آموزشی – دانشگاه پیام نور مشهد – سمیه حسینی – ( 1390 )
  19 . بررسی امکان سنجی دورکاری در شرکت توزیع نیروی برق مشهد و ارائه چارچوب اجرای آن – دانشگاه پیام نور مشهد – بهاره ترشیزی – ( 1390)

داوری مقالات در مجلات و همایش‌ها

 1. داوری مقالات مجله علمی پژوهش نامه مدیریت تحول– (1401)
 2. داوری مقالات مجله علمی علوم اجتماعی – (1401)
 3. عضو کمیته علمی چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقای سلامت با تاکید بر سلامت هوشمند – (1400)
 4. عضو کمیته علمی همایش و داوری مقالات سومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت با محوریت پرستاری – (1399)
 5. داور مقالات J. of Productivity and Quality Management – (2020)
 6. داوری مقالات مجله علمی رشد فناوری – (1388)
 7. عضو کمیته داوری لیگ ربات‌های نمایشی مسابقات کشوری رباتیک دانشگاه پیام نور PNUOPEN – (1391)
 8. عضو کمیته علمی کنفرانس و داوری مقالات اولین كنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویكرد شهری – (1390)

عضویت در شوراها و کمیته‌ها

 1. عضو شورای پژوهش و فناوری علوم پزشکی وارستگان – (شهریور 1393 – تاکنون)
 2. عضو شورای آموزشی علوم پزشکی وارستگان – (مهر 1392 – تاکنون)
 3. عضو شورای فرهنگی علوم پزشکی وارستگان – (مهر 1392 – تاکنون)
 4. عضو شورای مدیران (هیات رئیسه) علوم پزشکی وارستگان – (مهر 1392 – تاکنون)

شرکت در دوره‌های آموزشی بلندمدت

 1. دوره فلوشیپ پژوهشی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – (44 ساعت، 1399)
 2. دوره فرعی روان‌شناسی (گذراندن تعدادی از دروس کارشناسی شامل: روان‌شناسی شخصیت، روان‌شناسی تربیتی، روان‌شناسی تحولی 1 و 2، مباحث اساسی در روان‌شناسی 1 و 2، روان‌شناسی یادگیری، روان‌شناسی اجتماعی، و روان‌شناسی فیزیولوژیک) – دانشگاه فردوسی مشهد – (374 ساعت، 1394 تا 1397)
 3. اصول روان‌شناسی و مشاوره دانشجویان (شامل روان‌شناسی رشد جوان، روش‌های گزارش نویسی مشاوره، و فنون مشاوره) – علوم پزشکی وارستگان – (20 ساعت، 1394)
 4. روش‌های نوین تدریس (شامل نحوه ارتباط با دانشجو، ارزشیابی آموزشی، روش تدریس مستقیم و غیر مستقیم، روش تدریس تعاملی، روش تدوین طرح درس، مهارتهای IT تدریس، پاورپوینت استاندارد) – علوم پزشکی وارستگان – (14 ساعت، 1393)
 5. آشنایی با روش تحقیق و مشاوره نوین آماری با کمک نرم‌افزار SPSS – دانشگاه فردوسی مشهد – (16 ساعت، 1391)
 6. ارزیابی کار و زمان – مرکز آموزش نیروی انسانی – (30 ساعت، 1390)
 7. اصول و مفاهیم سازماندهی – مرکز آموزش نیروی انسانی – (20 ساعت، 1390)
 8. آموزش‌های کاربردی و اثربخشی آن‌ها – مرکز آموزش نیروی انسانی – (24 ساعت، 1389)
 9. مدیریت آموزشگاه‌های مهارت‌های پیشرفته فنی‌و‌حرفه‌ای – مرکز مهارتهای پیشرفته فنی‌و‌حرفه‌ای – (60 ساعت، 1389)
 10. فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و نرم‌افزار تخصصی سیستم‌های نظام جامع انفورماتیک – مرکز تربیت معلم نسیبه تهران – (32 ساعت، 1389)
 11. برنامه‌نویسی Visual Basic.Net – مرکز مهارت‌های پیشرفته فنی‌و‌حرفه‌ای – (32 ساعت، 1384)

شرکت در کارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت

 1. ارزشیابی آموزشی – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، تیر 1400)
 2. رزومه‌نویسی – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، خرداد 1400)
 3. سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی Moodle – علوم پزشکی وارستگان – (4 ساعت، فروردین 1400)
 4. نقش سلامت دیجیتال در مدیریت کووید 19 – دانشگاه علوم پزشکی لرستان – (2 ساعت، بهمن 1399)
 5. کووید 19 و پزشکی از راه دور – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – (2 ساعت، مرداد 1399)
 6. کمک‌های اولیه – علوم پزشکی وارستگان – (6 ساعت، تیر 1399)
 7. آینده پژوهی علوم تغذیه – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، تیر 1399)
 8. کار عمیق – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، خرداد 1399)
 9. آینده پژوهی علوم آزمایشگاهی – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، اردیبهشت 1399)
 10. آنچه یک استاد یا کارمند علوم پزشکی باید از فلسفه بداند – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، بهمن 1398)
 11. شناخت تیپ‌های شخصیتی بر اساس مدل DISC – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، شهریور 1398)
 12. گزارش نویسی و تحلیل داده‌های گزارش – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، خرداد 1397)
 13. تولید محتوای آموزشی با Camtasia – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، اردیبهشت 1397)
 14. روش‌های نوین تدریس با تاکید بر مبنای انتخاب آن‌ها – علوم پزشکی وارستگان – (4 ساعت، بهمن 1396)
 15. مدیریت شبکه‌های اجتماعی – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، دی 1396)
 16. فن بیان – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، آبان 1395)
 17. انواع تیپ شخصیتی بر اساس مدل MBTI – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، آبان 1395)
 18. استعدادیابی بر مبنای مدل کلیفتون – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، شهریور 1395)
 19. تندخوانی – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، شهریور 1395)
 20. هدف گذاری – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، شهریور 1395)
 21. مهارت جرات ورزی – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، آبان 1394)
 22. مدیریت رفتار در فضای مجازی – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، تیر 1394)
 23. مهارت‌های مدیریت زمان، تصمیم گیری و حل مسئله – علوم پزشکی وارستگان – (4 ساعت، تیر 1394)
 24. نرم‌افزار Adobe Photoshop – علوم پزشکی وارستگان – (4 ساعت، آذر 1393)
 25. اصول و تکنیک‌های فنگ شویی – علوم پزشکی وارستگان – (2 ساعت، خرداد 1393)
 26. بازاریابی 3، حرکت به سمت روح مشتری – دانشگاه فردوسی مشهد – (8 ساعت، آبان 1391)
 27. مهندسی ارزش – شهرداری مشهد – (2 ساعت، آذر 1390)
 28. روش تحقیق و پژوهش – مرکز آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش – (6 ساعت، آذر 1390)
 29. طرح ارزشیابی مشاغل خاص – مرکز آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش – (6 ساعت، آذر 1390)
 30. روش تحقیق پیشرفته – علوم پزشکی وارستگان – (8 ساعت، اردیبهشت 1389)
 31. بیوانفورماتیک – علوم پزشکی وارستگان – (8 ساعت، بهمن 1399)
 32. لینوکس و نرم‌افزارهای متن باز – دانشگاه امام رضا(ع) مشهد – (8 ساعت، اردیبهشت 1385)
 33. مدیریت داده در Oracle و سیستم عامل Linux – مرکز آموزش داده پردازی تون – (3 ساعت، مهر 1384)

شرکت در همایش‌ها

 1. چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقای سلامت با تاکید بر سلامت هوشمند – علوم پزشکی وارستگان – (آبان 1400)
 2. نهمین همایش ملی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – (بهمن 1396)
 3. هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش – مرکز همایش‌های شهید بهشتی تهران – (بهمن 1393)
 4. ششمین كنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأكید بر شهر اسلامی – دانشگاه فردوسی مشهد – (آبان 1393)
 5. اولین همایش ملی بازاریابی، فرصتها و چالشها – دانشگاه فردوسی مشهد – (اردیبهشت 1393)
 6. اولین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – (اسفند 1391)
 7. ششمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل (C4I) – دانشگاه شهید بهشتی – (آذر 1391)
 8. اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری – دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – (بهمن 1390)
 9. سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد – (بهمن 1388)

جوایز و افتخارات

 1. رتبه اول از نظر معدل در بین 12 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – دانشگاه فردوسی مشهد –معدل: 19.32 – (1393)
 2. رتبه دوم از نظر معدل در بین 6 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری – دانشگاه فردوسی مشهد – معدل: 18.54 – (1398)

ارسال پیغام


  گالری تصاویر