اساتید

گروه علوم آزمایشگاهی

آرمین مختاریه

سید علیرضا پریزاده

وحید یعقوبی

 

 

دکتر حسین حبیبی

دکتر فاطمه کیفی

اساتید

گروه علوم تغذیه

زهره حسینی

پریسا زارعی شرق

دکتر عاطفه صرافان صادقی

دکتر پرنیان پزشکی

دکتر منیره دهری

اساتید

گروه فناوری اطلاعات سلامت

دکتر فاطمه صالحی

دکتر مسعود ستوده فر

دکتر غلامرضا مرادی

دکتر مصطفی جهانگیر

دکتر محمدرضا مظاهری