اساتید

گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر حسن زاده

دکتر حسین جاوید

دکتر فاطمه کیفی

دکتر حسین حبیبی

اساتید

گروه علوم تغذیه

زهره حسینی

پریسا زارعی شرق

دکتر عاطفه صرافان صادقی

دکتر پرنیان پزشکی

دکتر منیره دهری

اساتید

گروه فناوری اطلاعات سلامت

دکتر فاطمه مقبلی

دکتر غلامرضا مرادی

دکتر مصطفی جهانگیر

دکتر محمدرضا مظاهری