دکتر سپیده حسن زاده

عضو هیات علمی

گروه علوم آزمایشگاهی

سمت:

مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش مداوم (مهارتکده)

بیوگرافی

اینجانب سپیده حسن زاده دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی، استادیار گروه علوم آزمایشگاهی از شهریور 1399 در این مرکز مشغول به فعالیت هستم. از ابتدای ورود به علوم پزشکی وارستگان تا تیرماه 1401 مسئولیت فعالیت های دانشجویی گروه علوم آزمایشگاهی را بر عهده داشتم و از شهریور 1401 به عنوان مدیر مهارتکده به تربیت مهارت آموزان متخصص مشغول هستم.
علاوه ‎بر آموزش دروس تخصصی آزمایشگاهی در زمینه میکروب شناسی علاقه زیادی به پژوهش در موضوعات مربوط به ژنتیک میکروارگانیسم ها، مقاومت های میکروبی و کنترل عفونت ها، عفونت های بیمارستانی و توبرکلوزیس، رابطه فلور میکروبی با انواع بیماری ها دارم. با توجه به سابقه کاری در بخش‎های مختلف آزمایشگاه تشخیص طبی و آزمایشگاه های تخصصی پژوهشی سعی می‎کنم تا علاوه بر بالابردن سطح تئوری دانشجویان آن‎ها را در زمینه مهارت های عملی نیز پرورش داده و تلاش می کنم مهارت‎هایی را به دانشجویان انتقال دهم که در عرصه کاری و تحقیقاتی آن‎ها مفید واقع شوند.
دروسی که در این مرکز برای دانشجویان تدریس می‎کنم عبارتست از: میکروب شناسی عمومی، میکروب شناسی پزشکی، آزمایشگاه میکروب شناسی، باکتری شناسی، آزمایشگاه باکتری شناسی، بهداشت عمومي و اپيدميولوژي و مسئول کارآموزی در عرصه دانشجویان علوم آزمایشگاهی.

پیشینه تحصیلات دانشگاهی:

مقطع: دکتری تخصصی (PhD) رشته تحصیلی: باکتری شناسی پزشکی  دانشگاه: علوم پزشکی مشهد

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: میکروب شناسی پزشکی  دانشگاه: علوم پزشکی تهران

مقطع: کارشناسی رشته تحصیلی: زیست شناسی عمومی   دانشگاه: آزاد اسلامی مشهد

علایق پژوهشی:

 1. فعالیت انتی بیوتیک ها و مقاومت های انتی بیوتیکی
 2. عفونت های بیمارستانی
 3. توبرکلوزیس (اپیدمیولوژی، درمان های جدید، روش های نوین تشخیص)
 4. سیستم بیولوژی
 5. فلور نرمال و بیماری ها

تدریس

               دوره تحصیلات تکمیلی

 1. بیوانفورماتیک (next- generation sequencing)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی)، 1399-1401.
 2. ایمنی در آزمایشگاه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (کارشناسی ارشد)، 1395-1397

              دوره کارشناسی

 1. آزمایشگاه میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی)، 1394- 1398.
 2. میکروب شناسی عمومی، علوم پزشکی وارستگان (کارشناسی علوم آزمایشگاهی)،  1399 تا کنون.
 3. میکروب شناسی پزشکی، علوم پزشکی وارستگان(کارشناسی علوم تغذیه)،    1402 تا کنون.
 4. آزمایشگاه میکروب شناسی، علوم پزشکی وارستگان(کارشناسی علوم آزمایشگاهی و علوم تغذیه)، 1399 تا کنون.
 5. باکتری شناسی، علوم پزشکی وارستگان (کارشناسی علوم آزمایشگاهی)، 1399 تا کنون.
 6. آزمایشگاه باکتری شناسی، علوم پزشکی وارستگان (کارشناسی علوم آزمایشگاهی)، 1399 تا کنون.
 7. بهداشت عمومي و اپيدميولوژي (کارشناسی علوم آزمایشگاهی)، 1400 تا کنون.
 8. آشنایی با عوامل بیماری زا، علوم پزشکی وارستگان (کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت)، 1399 تا کنون.

کارگاهها

 1. دوره PCR و REAL-TIME-PCR
 2. کار با میکروسکوپ
 3. اصول پایه در آزمایشگاه میکروب شناسی
 4. مدرسه زمستانه (ساختار مقالات)
 5. مدرسه زمستانه (سابمیت مقاله)
 6. مدرسه زمستانه (ارایه مقاله)
 7. پژوهشگرشو (اندنوت)
 8. کارگاه حضوری آنالیز ادرار
 9. کشت مدفوع
 10. کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروب شناسی
 11. مدرسه ژنتیک

وبینار ها (سخنرانی)

 1. الزامات ایمنی بیمار و کنترل عفونت در هنگام نمونه گیری در بخش های درمانی
 2. استانداردهای کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروب شناسی
 3. کنترل عفونت‌های بیمارستانی با رویکرد علوم آزمایشگاهی
 4. آنتی بیوتیک استوارت شیپ از آزمایشگاه تا بالین
 5. آنالیز کامل نمونه ادرار در آزمایشگاه

کتاب ها

حسن زاده، سپیده، نوروزی مهدی، قزوینی کیارش، هپاتیت C، انتشارات شریعه توس، چاپ اول، 1398

حسن زاده ، سپیده، قزوینی، کیارش، راهنمای نگهداری باکتری ها، انتشارات چشم انداز، چاپ اول، 1400

حسن زاده ، سپیده، قزوینی، کیارش، شناسایی و تشخیص باکتری های بی هوازی، انتشارات چشم انداز، چاپ اول، 1400

مقالات در ژورنال ها

 1. Moghadam S, Azari B, Azhang A, Hasanzadeh S. Alterations in immune-inflammatory indices and hematological parameters in COVID-19 patients: with positive RT-PCR. New Microbes and New Infections. 2022;45.
 2. Azimi L, Armin S, Samadi Kafil H, Abdollahi N, Ghazvini K, Hasanzadeh S, et al. Evaluation of phenotypic and genotypic patterns of aminoglycoside resistance in the Gram-negative bacteria isolates collected from pediatric and general hospitals. Molecular and cellular pediatrics. 2022;9(1):1-8.
 3. Rezaeitalab F, Amel Jamehdar S, Sepehrinezhad A, Rashidnezhad A, Moradi F, Sadat Esmaeli Fard F, et al. Detection of SARS-coronavirus-2 in the central nervous system of patients with severe acute respiratory syndrome and seizures. Journal of NeuroVirology. 2021.
 4. Kobra Salimiyan Rizi, Hasanzadeh S, Saman Soleimanpour, Masoud Youssefi,Saeid Amel Jamehdar, Kiarash Ghazvini, Hadi Safdari, Hadi Farsiani. Phenotypic and molecular characterization of antimicrobial resistance in clinical species of Enterobacter, Serratia, and Hafnia in Northeast Iran. Gene Reports. 2021;25.
 5. Khammar M, Hassanzadeh S, Tara F, Siahsar M, Tahmasbi F, Keikha M, et al. A-4year Study on Antimicrobial Susceptibility Trends of Nosocomial Infections in a Mashhad Referral Hospital, Mashhad, Iran. Reviews in Clinical Medicine. 2021;8(2).
 6. Hasanzadeh S, Shariatmaghani SS, Vakilian A, Javan A, Rahmani M, Ganjloo S, et al. Case series: Reinfection of recovered SARS CoV‐2 patients for the third time. Clinical Case Reports. 2021;9(10):e04936.
 7. Ataee Z, Hasanzadeh S, Mehri A, Sayadi M, Ataei L, Amel Jamehdar S. Presence of SARS‐CoV‐2 in plural effusion with COVID‐19 patients. Clinical Case Reports. 2021;9(5):e04130.
 8. Allahyari A, Seddigh-Shamsi M, Mahmoudi M, Jamehdar SA, Amini M, Mozdourian M, et al. Efficacy and safety of convalescent plasma therapy in severe COVID-19 patients with acute respiratory distress syndrome. International immunopharmacology. 2021;93:107239.
 9. Hassanzadeh S, Pourmand MR, Mashhadi R, Ghazvini K. Epidemiology of efflux pumps genes mediating resistance among Staphylococcus aureus; A systematic review. Microbial pathogenesis. 2020;139:103850.
 10. Hasanzadeh S, Ganjloo Sara, Saeid Amel Jamehdar, Samaneh Dolatabadi. Anti-Pseudomonas aeruginosa Activity of Metal Schiff Base Complex and Probiotics Against Planktonic- and Biofilm-Growing Cells. Anti-Infective Agents. 2020.
 11. Hasanzadeh S, Mehri A, Manouchehri M, Ganjloo S, Shahabifar MS, Ghazvini K. A report of antibiotic restriction policy in Ghaem university hospital, Mashhad, Northea. Clinical Epidemiology and Global Health. 2020;8(4):1345-7.
 12. Abbas JE, Salimizand H, Hassanzadeh S, Ramazanzadeh R. AdeG efflux pump as the main Tigecycline resistance in Acinetobacter baumannii. Gene Reports. 2020;20:100689.
 13. Salimizand H, Zomorodi AR, Mansury D, Khakshoor M, Azizi O, Khodaparast S, et al. Diversity of aminoglycoside modifying enzymes and 16S rRNA methylases in Acinetobacter baumannii and Acinetobacter nosocomialis species in Iran; wide distribution of aadA1 and armA. Infection, Genetics and Evolution. 2018;66:195-9.
 14. Armin S, Fallah F, Azimi L, Kafil HS, Ghazvini K, Hasanzadeh S, et al. Warning: spread of NDM-1 in two border towns of Iran. Cellular and Molecular Biology. 2018;64(10):125-9.
 15. Hassanzadeh S, Mashhadi R, Yousefi M, Askari E, Saniei M, Pourmand MR. Frequency of efflux pump genes mediating ciprofloxacin and antiseptic resistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates. Microbial pathogenesis. 2017;111:71-4.
 16. Hassanzadeh S, Pourmand MR, Afshar D, Dehbashi S, Mashhadi R. TENT: a rapid DNA extraction method of Staphylococcus aureus. Iranian Journal of Public Health. 2016;45(8):1093.
 17. Pourmand MR, Hassanzadeh S, Mashhadi R, Askari E. Comparison of four diagnostic methods for detection of methicillin resistant Staphylococcus aureus. Iranian journal of microbiology. 2014;6(5):341.
 18. Hasanzadeh S, Pourmand M, Mashhade R, Dehbashi S. Comparison of four diagnostic methods for detection of methicillin-resistant staphylococcus aureus. Iranian Journal of Public Health. 2014;43(2):70.
 19. Hassanzadeh S, Pourmand MR, Hadadi A, Nourijeylani K, Yousefi M, Mashhadi R, et al. Frequency and antimicrobial resistance patterns of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Tehran. Journal of Medical Bacteriology. 2013;2(3-4):41-6.

مقالات در کنگره ها

 1. Morteza Hassandokht Mashhadi, Negin Najmi Noghondar, Sepideh Hassanzadeh. Therapeutic potential of gut microbiota in colorectal cancer. 23th international congress of microbiology, 2022
 2. ZahraSadat Malekjafarian, Sepideh Hasanzadeh.The effect of oncolytic viruses in the treatment of cancer. The effect of oncolytic viruses in the treatment of cancer, 2022.
 3. Mohammadreza Abdi, Armin Aminzadeh, Sepideh Hasanzadeh. Evaluation of Coinfections among Covid-19 patients. The effect of oncolytic viruses in the treatment of cancer, 2022.
 4. Shaghayegh Zahmatkesh Moghhadam, behnam azari, Sepideh Hasanzadeh. Immune-inflammatory and laboratory parameters in detection of covid-19 in hospitalized cases with positive RT-PCR. 15th international congress of immunology and allergy. 2021
 5. Sepide Hassanzadeh, Zahra Khangi, Gut Dysbiosis is Isolated to Multiple Sclerosis, 22th international congress of microbiology, 2021
 6. Sepide Hassanzadeh, Mohammad Reza Pourmand, Rahil Mashhadi, Frequency and Antimicrobial Resistance Patterns of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Tehran, the 3th International Conference on Antimicrobial Research. Oct 1-3, 2014, Madrid, Spain (poster).
 7. Sepide Hassanzadeh, Mohammad Reza Pourmand, Emran Askari, Comparison of Four Diagnostic Methods for Detection of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, 15th international Iranian congress of microbiology, august 26-28, 2014, Tehran, Iran (poster)
 8. Participated in 2th Iranian congress of medical bacteriology. Oct 2-4, 2013.
 9. پایان نامه ها
 10. مقایسه پروفایل بیان ژن های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران با سل ارزنی و سل فعال با استفاده از تکنیک RNA-Seq و بررسی تغییرات بیان ژن های میزبان را در دو گروه از بیمار- تز دوره دکتری تخصصی- 1401
 11. ارزیابی مولکولی شیوع پمپ های افلاکس و ارتباط آن با حساسیت آنتی بیوتیکی در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین.- پایان نامه دوره کارشناسی ارشد- 1393

طرح های تحقیقاتی

 1. بررسی تغییرات ژنتیکی ژن RNA پلیمراز وابسته به RNA (RdRp) ویروس sars-cov-2 در بیماران مبتلا به کووید-19مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
 2. بررسی تغییرات ژنتیکی ژن S ویروس SARS CoV-2 در بیماران مبتلا به COVID-19 مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد
 3. ارزیابی مقایسه ای کیتهای تجاری RT-PCR برای تشخیص بیماران مبتلا به COVID-19
 4. مقایسه بیان ژنهای بیماران دارای نقص سیستم ایمنی و بدون نقص سیستم ایمنی آلوده به مبتلا COVID19
 5. مقایسه پروفایل بیان ژن های ویروس کووید-19 جدا شده از بیماران مبتلا به پنومونی شدید و پنومونی خفیف و بررسی تغییرات بیان ژنهای میزبانی با استفاده از تکنیک RNA-Seq
 6. تخریب هدفمند ژنوم ویروس COVID19 با به کارگیری سیستم ویرایش ژنی CRISPR-Cas13
 7. شناسایی الگوی باکتری های ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی و مقاومت آن در مرکز قائم(عج) و ارزیابی تاثیر بخشی از اقدامات مرتبط با Antibiotic Stewardship در میزان مصرف و  الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی
 8. تعیین فراوانی گونه های انتروباکتر جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای امام رضا(ع)، قائم(عج) و شیخ مشهد در سال 96 و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها به صورت فنوتیپی و ژنوتیپی
 9. مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و فلوروکینولونها، در گونه های انتروباکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم (عج) مشهد، از اسفند 95 لغایت اسفند 96
 10. ارزیابی بیان پمپ خروجی NorA در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین در برابر مشتقات هگزا هیدروکینولین توسط Real-time PCR
 11. تعیین الگوی میکروبی عفونت پای دیابتی و بررسی فراوانی MRSA و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران در سال 93-1392

فعالیت‌های حرفه‌ایی

 1. سرپرست آزمایشگاه کرونا بیمارستان امام رضا (ع) سال 1399-1400
 2. مسئول امور دانشجویی گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی وارستگان مشهد 1399-1400
 3. مسئول کادر اجرایی چهارمین همایش همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت 1400
 4. داور مقالات چهارمین همایش همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت 1400
 5. داور ژورنال Clinical case Report
 6. داور ژورنال scientific Report

عضویت در سازمان ها

 1. مدیر مهارتکده دانشگاه علوم پزشکی وارستگان مشهد 1400
 2. عضو انجمن میکروب شناسی ایران
 3. عضو انجمن باکتری شناسی ایران
 4. از اسفند 98 تا 1400، همکاری در راه اندازی و برپایی آزمایشگاه کرونا بیمارستان امام رضا مشهد

جوایز و افتخارات

 • دانشجوی برتر آموزشی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- سال های 1394-1400
 • استاد برتر در حوزه خلاقیت و نوآوری در آموزش- مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان- 1400

مهارت ها و تکنیک ها

 • Real-Time PCR
 • MLST
 • Cloning
 • وسترن بلاتینگ
 • SDS-PAGE
 • کشت سلول
 • NGS
 • RNA-SEQ
 • بیولوژی مولکولی
 • PCR
 • SPSS
 • System Biology