رشته علوم آزمایشگاهی

آشنایی بیشتر با رشته و دسترسی به سایر مطالب گروه

علوم آزمایشگاهی

آشنایی با رشته

تاریخچه و معرفی رشته علوم آزمایشگاهی

گروه علوم آزمایشگاهی

اعضای گروه

معرفی مدیر گروه و هیات علمی

علوم پزشکی وارستگان

دروس نیمسال

برنامه هفتگی دروس نیمسال جاری

کارگاه آموزشی

طرح دروس

طرح دروس تئوری و عملی

فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

دانشجویان ممتاز

اطلاعات بیشتر
فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

دانش آموختگان

اطلاعات بیشتر
علوم آزمایشگاهیعلوم آزمایشگاهی

پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

اطلاعات بیشتر
اطلاعیهاطلاعیه

اخبار گروه

اطلاعات بیشتر
فناوری اطلاعات سلامتفناوری اطلاعات سلامت

گزارش عملکرد گروه

اطلاعات بیشتر
دکتر حسین حبیبی

ارسال پیام به مدیر گروه

انتقادات و پیشنهادات خود را با تکمیل فرم ارسال نمایید.