دانشجویان ممتاز علوم آزمایشگاهی در نیمسال 981

محمد سویزی

محمد سویزیمعدل : 19.35
ورودی951 – رتبه اول

قویدل

فریده قویدلمعدل : 19.22
ورودی951 – رتبه دوم

نادی یزدی

حانیه نادی یزدیمعدل : 18.95
ورودی951 – رتبه سوم

مولف شهری

راضیه مولف شهریمعدل : 19.59
ورودی952 – رتبه اول

زهرا داوطلب

زهرا داوطلب طوسیمعدل : 19.54
ورودی952 – رتبه دوم

یاسین بورقی

یاسین بورقیمعدل : 19.39
ورودی952 – رتبه سوم

بهنام آذری

بهنام آذریمعدل : 19.80
ورودی961 – رتبه اول

تصویر

سهیلا جعفر پورمعدل : 19.68
ورودی961 – رتبه دوم

زهرا زنگویی

زهرا زنگوییمعدل : 19.59
ورودی961 – رتبه سوم

مریم اسحاقیمعدل : 19.86
ورودی962 – رتبه اول

نسترن قربانیان

نسترن قربانیانمعدل : 19.84
ورودی962 – رتبه دوم

کهنگی

زهرا سادات کهنگیمعدل : 19.63
ورودی962 – رتبه سوم

مهسا پاليزكاران يزدي

مهسا پاليزكاران يزديمعدل : 19.74
ورودی971 – رتبه اول

مهلا پاليزكاران يزدي

مهلا پاليزكاران يزديمعدل : 19.16
ورودی971 – رتبه دوم

سارا پهلوان کاشی

سارا پهلوان کاشیمعدل : 18.86
ورودی971 – رتبه سوم

تصویر

مهسا رفیع زاده معدل : 19.53
ورودی972 – رتبه اول

تصویر

مینا قربانی مزار معدل : 19.38
ورودی972 – رتبه دوم

تصویر

زهرا شاکری معدل : 18.97
ورودی972 – رتبه سوم

تصویر

لیلا اکبری معدل : 19.69
ورودی981 – رتبه اول

تصویر

رضوان نورمندي پور معدل : 19.54
ورودی981 – رتبه دوم

تصویر

گلسا زمانی معدل : 19.26
ورودی981 – رتبه سوم

علوم آزمایشگاهی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!