دانشجویان ممتاز علوم آزمایشگاهی در نیمسال 4001

مهلا پالیزکاران یزدی

مهلا پالیزکاران یزدیمعدل کل : 19.59
ورودی971 – رتبه اول

مهسا پالیزکاران یزدی

مهسا پالیزکاران یزدیمعدل کل : 19.59
ورودی971 – رتبه اول

image

هدی توحیدیمعدل کل : 19.12
ورودی971 – رتبه دوم

image

مینا قربانیمعدل نیمسال : 19.88
ورودی972 – رتبه اول

image

صدف ایرانیمعدل نیمسال : 18.97
ورودی972 – رتبه دوم

image

مهسا رفیع زادهمعدل : 18.59
ورودی972 – رتبه سوم

image

لیلا اکبریمعدل نیمسال : 19.30
ورودی981 – رتبه اول

 

image

گلسا زمانیمعدل نیمسال : 18.97
ورودی981 – رتبه دوم

 

image

زهرا سادات ملک جعفریانمعدل نیمسال : 18.97
ورودی981 – رتبه دوم

image

سحرالسادات هاشمی کلاتمعدل نیمسال : 18.93
ورودی982 – رتبه اول
 

image

یگانه صادقیمعدل نیمسال : 18.52
ورودی982 – رتبه  دوم

image

فاطمه جوانبختمعدل نیمسال : 18.3
ورودی982 – رتبه سوم

محمدرضا عبدی

محمدرضا عبدی معدل نیمسال : 19.34
ورودی991 – رتبه اول
 

image

آرمین امین زادهمعدل نیمسال : 19.33
ورودی991 – رتبه دوم
 

image

فاطمه لطفیمعدل نیمسال : 18.96
ورودی991 – رتبه سوم

image

حنانه سادات دلال هاشمیمعدل : 19.27
ورودی992 – رتبه اول

image

مریم فدائی فاروج باجگیرانمعدل : 19.11
ورودی992 – رتبه دوم

image

ریحانه جراریمعدل : 18.70
ورودی992 – رتبه سوم

شادی سعیدی

شادی سعیدیمعدل نیمسال : 19.85
ورودی4001 – رتبه اول

image

زهرا میرنژادمعدل : 19.83
ورودی4001 – رتبه دوم

image

زینب میرنژادمعدل : 19.78
ورودی4001 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز علوم آزمایشگاهی در نیمسال 991

بهنام آذری

بهنام آذریمعدل : 19.50
ورودی961 – رتبه اول

جمشیدپور

سهیلا جعفرپورمعدل : 19.36
ورودی961 – رتبه دوم

زهرا زنگویی

زهرا زنگوییمعدل : 18.18
ورودی961 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز وارستگان

مریم اسحاقیمعدل : 19.66
ورودی962 – رتبه اول

کهنگی

زهرا سادات کهنگیمعدل : 19.55
ورودی962 – رتبه دوم

نسترن قربانیان

نسرین قربانیانمعدل : 19.53
ورودی962 – رتبه سوم

مهلا پالیزکاران یزدی

مهلا پالیزکارانمعدل : 19.55
ورودی971 – رتبه اول

مهسا پالیزکاران یزدی

مهسا پالیزکارانمعدل : 19.49
ورودی971 – رتبه دوم

image

هدی توحیدیمعدل : 19.44
ورودی971 – رتبه سوم

image

مهسا رفیع زادهمعدل : 18.96
ورودی972 – رتبه اول

image

صدف ایرانیمعدل : 18.89
ورودی972 – رتبه دوم

امیرحسین محمدبیگی

امیرحسین محمدبیگیمعدل : 18.75
ورودی972 – رتبه سوم

image

حکیمه رحیمیمعدل : 19.51
ورودی981 – رتبه اول

image

لیلا اکبریمعدل : 19.50
ورودی981 – رتبه دوم

image

زهرا سادات ملک جعفریانمعدل : 19.22
ورودی981 – رتبه سوم

image

فاطمه جوان بختمعدل : 19.50
ورودی982 – رتبه اول

image

سحرالسادات هاشمی معدل : 19.43
ورودی982 – رتبه دوم

image

مائده ذاکری زارچمعدل : 19.03
ورودی982 – رتبه سوم

آرمین امین زاده

آرمین امین زادهمعدل : 19.63
ورودی991 – رتبه اول

image

کیمیا متوسلی معدل : 19.54
ورودی991 – رتبه دوم

محمدرضا عبدی

محمدرضا عبدیمعدل : 19.43
ورودی991 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز علوم آزمایشگاهی در نیمسال 982

image

زهرا امامی کورندهمعدل : 20
ورودی952 – رتبه اول

یاسین بورقی

یاسین بورقیمعدل : 19.85
ورودی952 – رتبه دوم

مولف شهری

راضیه مولف شهریمعدل : 19.42
ورودی952 – رتبه سوم

بهنام آذری

بهنام آذریمعدل : 19.35
ورودی961 – رتبه اول

image

شقایق زحمت کشمعدل : 19.07
ورودی961 – رتبه دوم

image

سهیلا جعفرپورمعدل : 19.05
ورودی961 – رتبه سوم

نسترن قربانیان

نسرین قربانیانمعدل : 19.70
ورودی962 – رتبه اول

دانشجویان ممتاز وارستگان

مریم اسحاقیمعدل : 19.09
ورودی962 – رتبه دوم

کهنگی

زهرا سادات کهنگیمعدل : 18.94
ورودی962 – رتبه سوم

مهلا پالیزکاران یزدی

مهلا پالیزکارانمعدل : 19.48
ورودی971 – رتبه اول

image

هدی توحیدیمعدل : 19.35
ورودی971 – رتبه دوم

مهسا پالیزکاران یزدی

مهسا پالیزکارانمعدل : 19.29
ورودی971 – رتبه سوم

image

مهسا رفیع زادهمعدل : 19.37
ورودی972 – رتبه اول

image

صدف ایرانیمعدل : 18.76
ورودی971 – رتبه دوم

image

مینا قربانی مزارمعدل : 18.66
ورودی972 – رتبه سوم

image

لیلا اکبریمعدل : 19.51
ورودی981 – رتبه اول

image

حکیمه رحیمیمعدل : 19.03
ورودی981 – رتبه دوم

image

زهرا سادات ملک جعفریانمعدل : 18.77
ورودی981 – رتبه سوم

image

سحرالسادات هاشمی معدل : 19.56
ورودی982 – رتبه اول

image

سعیده رجبیمعدل : 19.33
ورودی982 – رتبه دوم

سیده الهام سیدی

سیده الهام سیدیمعدل : 19.10
ورودی982 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز علوم آزمایشگاهی در نیمسال 981

محمد سویزی

محمد سویزیمعدل : 19.35
ورودی951 – رتبه اول

قویدل

فریده قویدلمعدل : 19.22
ورودی951 – رتبه دوم

نادی یزدی

حانیه نادی یزدیمعدل : 18.95
ورودی951 – رتبه سوم

مولف شهری

راضیه مولف شهریمعدل : 19.59
ورودی952 – رتبه اول

زهرا داوطلب

زهرا داوطلب طوسیمعدل : 19.54
ورودی952 – رتبه دوم

یاسین بورقی

یاسین بورقیمعدل : 19.39
ورودی952 – رتبه سوم

بهنام آذری

بهنام آذریمعدل : 19.80
ورودی961 – رتبه اول

image

سهیلا جعفر پورمعدل : 19.68
ورودی961 – رتبه دوم

زهرا زنگویی

زهرا زنگوییمعدل : 19.59
ورودی961 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز وارستگان

مریم اسحاقیمعدل : 19.86
ورودی962 – رتبه اول

نسترن قربانیان

نسترن قربانیانمعدل : 19.84
ورودی962 – رتبه دوم

کهنگی

زهرا سادات کهنگیمعدل : 19.63
ورودی962 – رتبه سوم

مهسا پالیزکاران یزدی

مهسا پالیزکاران یزدیمعدل : 19.74
ورودی971 – رتبه اول

مهلا پالیزکاران یزدی

مهلا پالیزکاران یزدیمعدل : 19.16
ورودی971 – رتبه دوم

سارا پهلوان کاشی

سارا پهلوان کاشیمعدل : 18.86
ورودی971 – رتبه سوم

image

مهسا رفیع زاده معدل : 19.53
ورودی972 – رتبه اول

image

مینا قربانی مزار معدل : 19.38
ورودی972 – رتبه دوم

image

زهرا شاکری معدل : 18.97
ورودی972 – رتبه سوم

image

لیلا اکبری معدل : 19.69
ورودی981 – رتبه اول

image

رضوان نورمندی پور معدل : 19.54
ورودی981 – رتبه دوم

image

گلسا زمانی معدل : 19.26
ورودی981 – رتبه سوم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!