دانشجویان ممتاز علوم آزمایشگاهی در نیمسال 4002

image

مینا قربانیمعدل کل : 19.10
ورودی972 – رتبه اول

image

مهسا رفیع زادهمعدل کل : 19.02
ورودی972 – رتبه دوم

image

صدف ایرانیمعدل کل : 18.85
ورودی972 – رتبه سوم

image

ماهورا رحیمیمعدل نیمسال : 19.27
ورودی981 – رتبه اول

زهراسادات ملک جعفریان

زهرا ملک جعفریانمعدل نیمسال : 18.84
ورودی981 – رتبه دوم

image

انسیه حیدریمعدل : 18.68
ورودی981 – رتبه سوم

image

سحرالسادات هاشمی کلاتمعدل نیمسال : 19.35
ورودی982 – رتبه اول

image

فاطمه پرندهمعدل نیمسال : 19.25
ورودی982 – رتبه دوم

image

یگانه صادقیمعدل نیمسال : 19.16
ورودی982 – رتبه سوم

image

آرمین امین‌زادهمعدل نیمسال : 19.24
ورودی991 – رتبه اول

image

محدثه ابول پورمشیزیمعدل نیمسال : 19.13
ورودی991 – رتبه  دوم

image

محمدرضا عبدیمعدل نیمسال : 19.08
ورودی991 – رتبه سوم

image

حنانه سادات دلال هاشمیمعدل نیمسال : 18.79
ورودی992 – رتبه اول

image

مریم فدائی فاروجمعدل نیمسال : 18.47
ورودی992 – رتبه دوم 

image

فاطمه عزیزی مقدممعدل نیمسال : 18.17
ورودی992 – رتبه سوم

image

شادی سعیدیمعدل : 20
ورودی4001 – رتبه اول

image

علی نادمیمعدل : 19.10
ورودی4001 – رتبه دوم

image

میثم بیرمیمعدل : 19.10
ورودی4001 – رتبه دوم

image

سجاد اصلیمعدل نیمسال : 19.37
ورودی4002 – رتبه اول

image

رضا برجکی ترشیزیمعدل : 18.97
ورودی4001 – رتبه دوم

image

محدثه ناطقیمعدل : 18.90
ورودی4002 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز علوم آزمایشگاهی در نیمسال 4001

مهلا پالیزکاران یزدی

مهلا پالیزکاران یزدیمعدل کل : 19.59
ورودی971 – رتبه اول

مهلا پالیزکاران یزدی

مهسا پالیزکاران یزدیمعدل کل : 19.59
ورودی971 – رتبه اول

image

هدی توحیدیمعدل کل : 19.12
ورودی971 – رتبه دوم

image

مینا قربانیمعدل نیمسال : 19.88
ورودی972 – رتبه اول

image

صدف ایرانیمعدل نیمسال : 18.97
ورودی972 – رتبه دوم

image

مهسا رفیع زادهمعدل : 18.59
ورودی972 – رتبه سوم

image

لیلا اکبریمعدل نیمسال : 19.30
ورودی981 – رتبه اول

image

گلسا زمانیمعدل نیمسال : 18.97
ورودی981 – رتبه دوم

image

زهرا سادات ملک جعفریانمعدل نیمسال : 18.97
ورودی981 – رتبه دوم

image

سحرالسادات هاشمی کلاتمعدل نیمسال : 18.93
ورودی982 – رتبه اول
 

image

یگانه صادقیمعدل نیمسال : 18.52
ورودی982 – رتبه  دوم

image

فاطمه جوانبختمعدل نیمسال : 18.3
ورودی982 – رتبه سوم

محمدرضا عبدی

محمدرضا عبدی معدل نیمسال : 19.34
ورودی991 – رتبه اول
 

image

آرمین امین زادهمعدل نیمسال : 19.33
ورودی991 – رتبه دوم
 

image

فاطمه لطفیمعدل نیمسال : 18.96
ورودی991 – رتبه سوم

image

حنانه سادات دلال هاشمیمعدل : 19.27
ورودی992 – رتبه اول

image

مریم فدائی فاروج باجگیرانمعدل : 19.11
ورودی992 – رتبه دوم

image

ریحانه جراریمعدل : 18.70
ورودی992 – رتبه سوم

شادی سعیدی

شادی سعیدیمعدل نیمسال : 19.85
ورودی4001 – رتبه اول

image

زهرا میرنژادمعدل : 19.83
ورودی4001 – رتبه دوم

image

زینب میرنژادمعدل : 19.78
ورودی4001 – رتبه سوم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!