ریاست

دکتر جهانگیر

دکتر مصطفی جهانگیر رئیس مرکز

  • دکتر مصطفی جهانگیر
  • عضو هیات علمی فناوری اطلاعات سلامت
  • ایمیل: mjahangir@varastegan.ac.ir
الناز نظری

مسئول دفتر رئیس

الناز نظری

051-35091160 داخلی 103

دکتر الهام بهپور

مدیر منابع انسانی و برنامه‌ریزی

دکتر الهام بهپور

051-35091160 داخلی 215

نرگس محمدزاده

کارشناس نرم افزار و وب سایت

مهندس نرگس محمدزاده

051-35091160 داخلی 210

راضیه ربیعی

کارشناس روابط عمومی

راضیه ربیعی

051-35091160 داخلی 106

نجمه زارعی مقدم

کارشناس زیرساخت و شبکه

مهندس نجمه زارعی

051-35091160 داخلی 220

شیما حقانی

کارشناس دبیرخانه هیات امنا

شیما حقانی

051-35091160 داخلی 101

آقای علی قلی زاده

مدیر حراست

علی قلی زاده

051-35091160 داخلی 203