معرفی ریاست

ریاست

ریاست

معرفی ریاست

it

فناوری اطلاعات

it

روابط بین الملل

معرفی ریاست

دکتر جهانگیر

دکتر مصطفی جهانگیر رئیس مرکز

  • دکتر مصطفی جهانگیر
  • عضو هیات علمی فناوری اطلاعات سلامت
  • ایمیل: mjahangir@varastegan.ac.ir
آزاده قائینی

مسئول دفتر رئیس و کارشناس منابع انسانی

آزاده قائینی

051-35091160 داخلی 103

مهدی کمساری

مدیر حراست

مهدی کمساری

051-35091160 داخلی 315

الناز ربیعی

کارشناس روابط عمومی

راضیه ربیعی

051-35091160 داخلی 106

شیما حقانی

کارشناس دبیرخانه هیات امنا

شیما حقانی

051-35091160 داخلی 101